LATVIEŠU | ENGLISH

Realizētie

 • Agent-GIS-5GDHC, 5. paaudzes CSA risinājumu priekšizpēte un tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojot elementu modelēšanu un ĢIS, Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūts. Projekta periods 2020. – 2022. gads.
 • Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm, ERAF. Projekta periods: 1. posms 2020. gads, 2. posms 2020 – 2022. gads.
 • PREFER-VSP, Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni, ERAF. Projekta periods: 1. posms 2020. gads, 2. posms 2020 – 2022. gads.
 • EVEREST, Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās, LZP FLPP. Projekta periods 2019. – 2022. gads.
 • ICCEE, Aukstās ķēdes energoefektivitātes uzlabošana, Apvārsnis 2020. Projekta periods 2019. – 2022. gads.
 • BioDeal, Bioekonomika Zaļā kursa ēnā, LZP FLPP. Projekta periods 2020. – 2021. gads.
 • TEScon, Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās, LZP FLPP. Projekta periods 2020. – 2021. gads.
 • SET4LOW, Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku, LZP FLPP. Projekta periods 2020. – 2021. gads.
 • EnergyPath, Ceļvedis uz energoefektīvu nākotni, Valsts pētījuma programma "Enerģētika". Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze, Valsts pētījuma programma "Enerģētika". Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība, Valsts pētījuma programma "Enerģētika". Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • I-BEET, Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana, Valsts pētījuma programma "Enerģētika". Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • 4muLATe, Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā, Valsts pētījuma programma "Enerģētika". Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti, Valsts pētījuma programma "Enerģētika". Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde, Valsts pētījuma programma "Enerģētika". Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • SMARB, Integrēta CO2 biofiltra un mikroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju, LZP FLPP. Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • BVM, Bioresursu vērtības modelis, LZP FLPP. Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās, EJZF. Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • Omega-3, Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem, EAF. Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • BlindSpots, Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti, LZP FLPP. Projekta periods 2018. – 2021. gads.
 • RIBuild, Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses, Apvārsnis 2020. Projekta periods 2015. – 2020. gads.
 • BIOCM, Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa izpēte, ERANet-LAC. Projekta periods 2017. – 2020. gads.
 • Dabisks termoiepakojums, ERAF. Projekta periods: 1. posms 2017. gads, 2. posms 2017. – 2020. gads.
 • Act Now, Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās, Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020. Projekta periods 2017. – 2020. gads.
 • TESt-4-SME, Laboratoriju tīkls mazajos uzņēmumos ražoto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtējumam, Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020. Projekta periods 2017. – 2020. gads.
 • Klimata politikas investīciju kapacitāte 2030: Enerģētikas un klimata projektu investīciju dinamika & struktūra enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai, Eiropas Klimata iniciatīvas fonds (EUKI). Projekta periods 2018. – 2020. gads.
 • LowTEMP, Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam, Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020. Projekta periods 2017. – 2020. gads.
 • IFUS, Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma, ERAF. Projekta periods 2017. – 2020. gads.
 • Accelerate SUNShINE, Atjauno savu ēku, taupot enerģiju. Sāc rīkoties daudz ātrāk, Apvārsnis 2020. Projekta periods 2017. – 2020. gads.
 • Flex4RES, Energosistēmu pielāgojamība mainīgu atjaunojamo energoresursu enerģijas integrēšanai, Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūts. Projekta periods 2016. – 2019. gads.
 • CABARET, Kapacitātes stiprināšana izturētspējīgai izglītībai Āzijā, ERASMUS+. Projekta periods 2016. – 2019. gads.
 • BIACRED, Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dillemas risināšanai, ERAF. Projekta realizācijas periods: 2018. gads.
 • SUNShINE, Tērē mājas enerģiju mājas atjaunošanai - ceļā uz 202020 m2 visaptveroši atjaunotu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku!, Apvārsnis 2020. Projekta realizācijas periods: 2015.-2018. gads.
 • LATENERGI, Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei (3.projekts: Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET)), Valsts pētījumu programma. Projekta realizācijas periods: 2014.-2018. gads.
 • Ēku renovācijas ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
 • SINGĀZE, Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
 • BIO-CLIMATE, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
 • BIO-ECONOMY, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2015.-2016. gads.
 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju prognozes Latvijas ne-ETS sektorā 2020. un 2030.gadā, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Projekta realizācijas periods: 2014. gads.
 • Attīstības sadarbības projekts ilgtspējīgas vides inženierzinātnes izglītības veicināšanai starp Urgenskas Valsts universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti, Ārlietu ministrijas projekts. Projekta realizācijas periods: 2014. gads.
 • Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei, Eiropas sociālais fonds ESF. Projekta realizācijas periods: 2013.-2015. gads.
 • COOLSWEEP, ES 7. ietvarprogramma. Projekta realizācijas periods: 2013.-2015. gads.
 • TOP-NEST, Nordic Energy Research izpētes programma. Projekta realizācijas periods: 2012.-2015. gads.
 • NORSTRAT, Nordic Energy Research izpētes programma. Projekta realizācijas periods: 2012.-2015. gads.
 • ANDROID, Lifelong Learning programma. Projekta realizācijas periods: 2011.-2014. gads.
 • ECOhausing – Energoefektīvas un ekoloģiskas mājsaimniecības, Centrālās Baltijas jūras reģiona programma. Projekta realizācijas periods: 2011.-2013. gads.
 • Klimata tehnoloģiju attīstības modelēšana enerģētikā, LZP grants. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Koksnes putekļu līdzsadedzināšans izpēte, Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Granulu degšanas procesu izpēte, Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Koksnes pelnu un izdedžu izmantošanas izpēte. Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Kaņepju izolācijas materiāla izstrāde, Zinātniskās pētniecības projekts, finansē RTU. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • Scenāriji atjaunojamo energoresursu apzināšanai - analīze un datu atjaunošana, Alliance of European Conservatives and reformists. Projekta realizācijas periods: 2011. gads.
 • BioWALK4Biofuels, Zināšanas par bioloģiskajiem atkritumiem un aļģēm priekš otrās paaudzes biodegvielas ražošanas, ES 7. ietvarprogramma. Projekta realizācijas periods: 2010.-2015. gads.
 • Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi, ES, Baltijas jūras reģiona programma. Projekta realizācijas periods: 2010.-2013. gads.
 • Izpratnes veidošana par vidi saudzējošo būvmateriālu un apdares materiālu lietošanu "Green Icon", Nord plus programma. Projekta realizācijas periods: 2010.-2012. gads.
 • Publiskā energosektora alternatīvas, Baltic Sea Region, ERAF. Projekta realizācijas periods: 2010.-2012. gads.
 • Inovatīvu plazmas tehnoloģiju popularizēšana un izplatīšana vides aizsardzībai Baltijas jūras reģionā, ES, Baltijas jūras reģiona programma, Baltic Sea Region, ERAF. Projekta realizācijas periods: 2010.-2012. gads.
 • Dzīves cikla novērtējums biodīzeļdegvielas ražošanai Latvijā, Nodibinājums „Sorosa fonds- Latvija”. Projekta realizācijas periods: 2010. gads.
 • Energoefektivitāte atļauju piešķiršanā un pārbaudēs, IMPEL. Projekta realizācijas periods: 2010. gads.
 • Ļoti zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana Ziemeļeiropas būvniecības tirgū, EU, Intelligent Energy Europe programme. Projekta realizācijas periods: 2009.-2012. gads.
 • Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā, EEZ Norvēģu finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2009.-2011. gads.
 • Kompakts saules un granulu modulis, EEZ Norvēģu finanšu instruments. Projekta realizācijas periods: 2009.-2011. gads.
 • BioH2-atjaunojamā H2 ražošanai no bioloģiskajām sistēmām, Nordic Energy Research. Projekta realizācijas periods: 2007.-2010. gads.