LATVIEŠU | ENGLISH

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Projekts ir saistīts ar atjaunojamo un vietējo energoresursu ekonomiskā potenciāla novērtēšanu Latvijā. Pašlaik Latvijā dominē fosilie energoresursi, bet lai virzītos uz ilgtspējīgu attīstību, sasniegtu klimata mērķus un sekmētu enerģētisko neatkarību, nepieciešams veicināt vietējo un atjaunojamo resursu izmantošanu. Projektā tiks (1) apkopota informācija par inovatīvām enerģētikas tehnoloģijām un procesiem, (2) izvērtētas esošās un perspektīvās politikas un to ietekme uz atjaunojamo un vietējo resursu integrēšanu energoapgādē, (3) novērtēts atjaunojamo un vietējo enerģijas resursu izmantošanas potenciāls elektroapgādes, siltumapgādes un transporta sektorā, (4) izstrādāti priekšlikumi un rekomendācijas enerģētikas un transporta sektora attīstībai, izmantojot atjaunojamos un vietējos energoresursus. Projekts būtiski veicinās ilgtspējīgas, mūsdienīgas un konkurētspējīgas enerģētikas nozares attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības interesēm, nodrošinot pamatotas zināšanas par vietējiem un atjaunojamiem energoresursiem un to izmaksu efektīvu ieguvi un izmantošanu.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījuma programma

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 7. decembris- 2021. gada 6. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

600 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Andra Blumberga

PUBLICĒTS:

10.01.2019.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: