LATVIEŠU | ENGLISH

Vadlīnijas

Kursa darbs ir patstāvīgi veikts zinātniski pētniecisks darbs, kas atspoguļo veiktā pētījuma rezultātus. Darbā sniegtajiem rezultātiem ir jāatspoguļo studenta prasme orientēties sava darba tēmas teorētiskajos un tiesiskajos jautājumos, iemaņas analizēt problēmas un izvirzīt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus.

Par kursa darba kvalitāti, izdarīto secinājumu objektivitāti, iesniegšanu noteiktajā termiņā ir atbildīgs students – darba autors.

Lai kursa darbs tiktu ieskaitīts, tas ir jāaizstāv, sniedzot darba prezentāciju, kas ir izstrādāta, izmantojot prezentāciju izstrādāšanas metodiskos noteikumus.

  Noteikumus aplūko vai lejupielādē šeit

Bakalaura darbs 15 KP apjomā ir Vides inženierijas bakalaura studiju programmas apguves procesa noslēgums.

Bakalaura darbam ir jāparāda:
· studenta zināšanu līmenis un prasmes izvēlētajā specialitātē;
· prasme orientēties sava darba tēmas teorētiskajos un tiesiskajos jautājumos;
· iemaņas analizēt un novērtēt situāciju, un uz analīzes pamata noteikt attīstības scenāriju, izstrādāt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus;
· spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba saturu un aizstāvēt tā izpildē iegūtos pētījumu rezultātus, formulējot loģiskus secinājumus un priekšlikumus.

Par bakalaura darba kvalitāti, izdarīto secinājumu objektivitāti, noformējumu un iesniegšanu noteiktajā termiņā ir atbildīgs students – darba autors. Bakalaurs ir atbildīgs par vadlīnijās noteikto darba izveides kartības ievērošanu.

Bakalaura darba vadlīnijas un formas (titullapa u.c.)

Maģistra darbs 20 KP apjomā ir Vides inženierijas maģistra studiju programmas apguves procesa noslēgums.
Maģistra darbam ir jāparāda:
· studenta zināšanu līmenis un prasmes izvēlētajā specialitātē;
·  prasme orientēties sava darba tēmas teorētiskajos un tiesiskajos jautājumos; iemaņas analizēt un novērtēt situāciju, un uz analīzes pamata noteikt attīstības scenāriju, izstrādāt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus;
· spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba saturu un aizstāvēt tā izpildē iegūtos pētījumu rezultātus, formulējot loģiskus secinājumus un priekšlikumus.

Par maģistra darba kvalitāti, izdarīto secinājumu objektivitāti, noformējumu un iesniegšanu noteiktajā termiņā ir atbildīgs students – darba autors. Maģistra darba vadītājs ir atbildīgs par vadlīnijās noteikto darba izveides kartības ievērošanu.

Maģistra darba vadlīnijas un formas (titullapa u.c.)

Šīs vadlīnijas ir sagatavotas, lai palīdzētu maģistrantiem sagatavot savus maģistra darbus Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē (VGTU) dubultā grāda programmas “Vides inženierija” ietvarā. Viss maģistra darbs ir jāsagatavo saskaņā ar vadlīnijās prasīto. Noslēguma darbu vadlīnijas nodrošina, ka darbi ir vienveidīgi un atbilstoši noformēti maģistra programmas aizstāvēšanai un absolvēšanai. Tāpēc studentiem rūpīgi jāpārskata šīs vadlīnijas. Formāta prasības nosaka tādas lietas kā: fonts un kvalitāte, atstarpes, piemales, lappušu numerācija, piezīmju izvietojums, virsraksti, tabulu, attēlu formatējums, titullapa, citēšana un atsauces utt.

 Dubultdiploma programmas maģistra darba vadlīnijas un formas (titullapas u.c.)