LATVIEŠU | ENGLISH

Vadlīnijas

Kursa darbs ir patstāvīgi veikts zinātniski pētniecisks darbs, kas atspoguļo veiktā pētījuma rezultātus. Darbā sniegtajiem rezultātiem ir jāatspoguļo studenta prasme orientēties sava darba tēmas teorētiskajos un tiesiskajos jautājumos, iemaņas analizēt problēmas un izvirzīt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus.

Par kursa darba kvalitāti, izdarīto secinājumu objektivitāti, iesniegšanu noteiktajā termiņā ir atbildīgs students – darba autors.

Lai kursa darbs tiktu ieskaitīts, tas ir jāaizstāv, sniedzot darba prezentāciju, kas ir izstrādāta, izmantojot prezentāciju izstrādāšanas metodiskos noteikumus.

  Noteikumus aplūko vai lejupielādē šeit

Bakalaura darbs 10 KP apjomā ir Vides zinātnes bakalaura studiju programmas apguves procesa noslēgums.

Bakalaura darbam ir jāparāda:
· studenta zināšanu līmenis un prasmes izvēlētajā specialitātē;
· prasme orientēties sava darba tēmas teorētiskajos un tiesiskajos jautājumos;
· iemaņas analizēt un novērtēt situāciju, un uz analīzes pamata noteikt attīstības scenāriju, izstrādāt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus;
· spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba saturu un aizstāvēt tā izpildē iegūtos pētījumu rezultātus, formulējot loģiskus secinājumus un priekšlikumus.

Par bakalaura darba kvalitāti, izdarīto secinājumu objektivitāti, noformējumu un iesniegšanu noteiktajā termiņā ir atbildīgs students – darba autors. Bakalaurs ir atbildīgs par vadlīnijās noteikto darba izveides kartības ievērošanu.

  Bakalaura darba vadlīnijas

Maģistra darbs 16 KP apjomā ir Vides zinātnes maģistra studiju programmas apguves procesa noslēgums.
Maģistra darbam ir jāparāda:
· studenta zināšanu līmenis un prasmes izvēlētajā specialitātē;
·  prasme orientēties sava darba tēmas teorētiskajos un tiesiskajos jautājumos; iemaņas analizēt un novērtēt situāciju, un uz analīzes pamata noteikt attīstības scenāriju, izstrādāt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus;
· spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba saturu un aizstāvēt tā izpildē iegūtos pētījumu rezultātus, formulējot loģiskus secinājumus un priekšlikumus.

Par maģistra darba kvalitāti, izdarīto secinājumu objektivitāti, noformējumu un iesniegšanu noteiktajā termiņā ir atbildīgs students – darba autors. Maģistra darba vadītājs ir atbildīgs par vadlīnijās noteikto darba izveides kartības ievērošanu.

  Maģistra darba vadlīnijas

Master Thesis Guidelines  and Appendix of guidelines

These guidelines have been prepared to help graduate students prepare their theses for acceptance by Riga Technical University (RTU) and Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) within the double degree program “Environmental Science”. All theses must be prepared according to format requirements described in this guide. The Thesis format guidelines ensure that theses are uniformly presented and appropriately formatted for the defense and graduation of the master’s program. Thereof, students should carefully review this guide. The format requirements dictate such matters as: typeface and quality, spacing, margins, page numbering, placement of notes, headings, formatting of tables, figures, title page, citing and referencing, etc.

 Read or download thesis guidelines here.

Annexes.