LATVIEŠU | ENGLISH

Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās

Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās

Pārtikas pārstrāde ir viens no lielākajiem ražojošajiem sektoriem Latvijā, tādēļ tā ir būtiska valsts ekonomiskajai attīstībai. Zivju apstrādes un lauksaimniecības produkti veido nozīmīgu daļu Latvijas eksporta un importa bilancē. Līdz ar to zivju apstrādes attīstība ir svarīgs nosacījums pārtikas nozares kopējai izaugsmei nākotnē. Lai to paveiktu ir nepieciešams nodrošināt ilgtspējīgu attīstību šajā nozarē no vides viedokļa. Projekta “Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās” mērķis ir ieviest ievērojami uzlabotas ražošanas metodes, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē.

Zivju apstrāde ir energointensīva rūpniecība, jo katrā zivju apstrādes posmā ir jāievēro savs temperatūras režīms. Līdz ar to veidojas enerģijas pārpalikumi. Projekta laikā izvērtēs zivju apstrādes rūpnīcas darbību no enerģijas un izejvielu izmantošanas efektivitātes viedokļa. Pirmās aktivitātes laikā tiks izveidota viena izvēlēta zivju apstrādes uzņēmuma integrālā shēma, kura sevī ietvers informāciju par izejvielu, enerģijas, produktu, atkritumu un emisiju plūsmām. Otrajā aktivitātē tiks veikta datu (resursi, kurināmais, elektroenerģija, ūdens, atkritumi) vākšana, to apstrāde un rezultātu analīze, lai saprastu, kuros zivju apstrādes posmos var samazināt enerģijas un resursu patēriņu. Trešajā aktivitātē tiks izveidoti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai bez investīcijām. Savukārt ceturtajā aktivitātē tiks izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai ar nelielām investīcijām, bet piektajā aktivitātē – ar lielām investīcijām. 3.-5. aktivitātēs izstrādātajiem priekšlikumiem tiks veikts tehniski ekonomiskais pamatojums ar tehnoloģiju ekonomisko, socioekonomisko un ietekmes uz vidi vērtējumu (TEP). Sestajā aktivitātē tik izstrādāta metodoloģija zivju apstrādes uzņēmumu efektivitātes novērtēšanai un paaugstināšanai, kuru pēc projekta realizācijas varēs pielietot jebkurš zivju apstrādes uzņēmums. Septītās aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts biznesa plāns vienai no analizētā zivju apstrādes uzņēmuma izvēlētajām alternatīvām. Astotā aktivitātē paredzēts izstrādāt ceļvedis zivju apstrādes nozares uzņēmumiem efektivitātes paaugstināšanai, kas balstīts uz viena izvēlēta uzņēmuma piemēru. Tajā tiks iekļautas rekomendācijas kā paaugstināt ražošanas efektivitāti un samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē bez investīcijām, ar nelielām investīcijām vai lielām investīcijām, tādejādi jebkuras nozares dalībnieks varētu rast savām tehnoloģiskajām un finansiālajām iespējām atbilstošus risinājumus. Lai projekta rezultāti radītu plānoto pozitīvo ietekmi uz zivju apstrādes nozari un būtu pieejami pēc iespējas plašākam interesentu lokas, tiks veikta 9. un 10. aktivitātes. 9. aktivitātē plānota pieredzes izplatīšana zivju apstrādes nozares ekspertiem un uzņēmējiem un citi publicitātes pasākumi, lai aprobētās tehnoloģijas un izstrādātās rekomendācijas zivju apstrādes uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai būtu pieejamas visiem nozares dalībniekiem un sasniegtu pēc iespējas lielāku ieguvumu nozares attīstībai valsts līmenī.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

321 581 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

PROJEKTA PARTNERIS:

Biedrība “Latvijas Zivrūpnieku savienība”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada februāris- 2021. gada februāris

PUBLICĒTS:

09.02.2018.

TIEŠSAISTES SEMINĀRS “Zivju apstrādes efektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, 27.01.2021

PREZENTĀCIJA  SEMINARS _ Zivju apstrādes efektivitātes paaugstināšanas pasākumi

VIDEO

https://rtucloud1-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antra_radzina_rtu_lv/EUrmoIg7kANFqeciIzcG3vABFWSUDSHPKE1NbeFcnX_EYA?e=FXXIJa

TIEŠSAISRTES SEMINĀRS “Kāpēc industriālā simbioze der Latvijas zivrūpniecībai”, 12.02.2021

VIDEO

https://rtucloud1.zoom.us/rec/share/VsurTAutdC2l85i-TIFYT8Po9ZVmPiJ7cjruo8uYG3C0q3QrXfw_UaCBKysY_Eg4.e5KY3l87FeqSgx1A

Passcode: Ik*H*8is

TIEŠSAISRTES SEMINĀRS “Zivju apstrādes efektivitātes ceļveža atvēršanas svētki”, 26.02.2021

VIDEO

https://rtucloud1.zoom.us/rec/share/TjlZcMw2XtcwnUQ3MLFI5zrYHfUU1rIQ0pvFFZu1INRecDxlhZLhuj2UbssCFYn-.JdyuM95VuI-8dM77

Passcode: *8Xdd*UT

1.aktivitāte. Izveidota integrālā shēma vienam zivju apstrādes uzņēmumam, ietverot svarīgāko informāciju par izmantotajām izejvielām un enerģiju, saražoto produkciju, radīto atkritumu un emisiju plūsmām;

2.aktivitāte. Veikta datu vākšana tādiem parametriem kā resursi, kurināmais, elektroenerģija, ūdens, atkritumi, un veikta iegūto datu apstrāde un rezultātu analīze, tādējādi nosakot, kuros zivju apstrādes posmos var samazināt enerģijas un resursu patēriņu;

3.aktivitāte. Izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai bez investīcijām;

4.aktivitāte. Izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai ar nelielām investīcijām;

5.aktivitāte. Izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai ar lielām investīcijām;

6.aktivitāte. Izstrādāta metodoloģija zivju apstrādes uzņēmumu efektivitātes novērtēšanai un paaugstināšanai, kurā par metodi tika izmantota daudzkritēriju analīzes metode MULTIMOORA;

7.aktivitāte.  Izstrādāts biznesa plāns diviem no analizētā zivju apstrādes uzņēmuma izvēlētajām alternatīvām – skābbarības ražošanai un kurināmā nomaiņai uz šķeldu;

8.aktivitāte. Izstrādāts ceļvedis “Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis”, kurā apkopota svarīgākā informācija, kas iegūta projekta laikā. Ceļvedī minētā informācija ir balstīta uz zivsaimniecības nozari kopumā;

9.aktivitāte. Organizēti divi semināri, lai izplatītu iegūto pieredzi zivju apstrādes nozares ekspertiem un uzņēmējiem:

  • Tiešsaistes seminārs “Zivju apstrādes efektivitātes paaugstināšanas pasākumi”;
  • Tiešsaistes seminārs “Zivju apstrādes efektivitātes ceļveža atvēršanas svētki”;

10.aktivitāte. Īstenoti dažādi publicitātes un informēšanas pasākumi, piemēram, zinātnisko rakstu publicēšana, dalības zinātniskās konferencēs, informācijas izplatīšana par projektu dažādos sociālajos portālos un medijos.