LATVIEŠU | ENGLISH

VPP projekts LATENERGI

Latenergi: Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei

3. PROJEKTS: ILGTSPĒJĪGA KLIMATA POLITIKA UN INOVATĪVI, ENERGOEFEKTĪVI TEHNOLOĢISKI RISINĀJUMI (KPIET)

Šajā Valsts pētījumu programmā piedāvātie zinātnisko pētījumu virzieni paredz kompleksu un integrētu pieeju Latvijas energosektora un to ierobežojošo vides faktoru mijiedarbības izpētē. Savlaicīga un kvalitatīva zinātniskā pamatojuma izstrāde dos iespēju piedāvāt praktiskus un pārdomātus risinājumus Latvijas energosektora attīstībai, virzoties uz Eiropas Savienības izvirzītā prioritārā mērķa 20/20/20 sasniegšanu. Pētījumu programmā ir paredzēta starpdisciplināra pieeja gan definēto izpētes virzienu kontekstā, gan programmas realizācijā – ir iesaistītas gan Latvijas vadošās zinātniskās institūcijas enerģētikas un vides aizsardzības jomās, gan tautsaimniecības partneri (uzņēmumi, profesionālās asociācijas), gan lēmējinstitūcijas. Šī projekta galvenais mērķis ir izpētīt un sagatavot priekšlikumus par klimata pārmaiņu samazināšanos un pielāgošanos klimata pārmaiņām Latvijas energosektora attīstības kontekstā.

PROJEKTU FINANSĒ:

Valsts pētījumu programma

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2014. gads – 2018. gads

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

562 500 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

20.03.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

LATENERGI-logo-final

PROJEKTA PARTNERI:

Rīgas Tehniskā universitāte, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas institūts
Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfija un Zemes zinātņu faklutāte, Vides zinātnes nodaļa
Rīgas Tehniskā universitāte, Lietišķās ķīmijas institūts
Rīgas Tehniskā universitāte, Ūdens Inženierijas un tehnoloģijas katedra
Latvijas Unibersitāte, cietvielu fizikas institūts
Fizikālās enerģētikas institūts
Latvijas Lauksaimniecības universitāte / Lauksaimniecības enerģētikas institūts

PROJEKTĀ VEIKTIE PĒTĪJUMI: