LATVIEŠU | ENGLISH

Komanda

Energoefektivitāte, tīrāka ražošana, atjaunojamie energoresursi, klimata tehnoloģijas.

DAGNIJA BLUMBERGA

Dr.habil.sc.ing., profesore,
institūta direktore

Siltuma un masas apmaiņas procesi un iekārtas, enerģijas ražošanas un pārveides ekoloģiskie aspekti.

IVARS VEIDENBERGS

Dr.habil.sc.ing.,
emeritēts profesors

Energosistēmu analīze, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, ekodizains.

GATIS BAŽBAUERS

Dr.sc.ing.,
profesors

Sistēmdinamika, ēku energoefektivitāte.

ANDRA BLUMBERGA

Dr.sc.ing.,
profesore

Energoplānošana, klimata pārmaiņu aspekti, SEG emisijas.

MARIKA ROŠĀ

Dr.sc.ing.,
profesore

Enerģētika, energoefektivitātes pakalpojumi (ESCO).

CLAUDIO ROCHAS

Dr.sc.ing.,
profesors

Zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas, dzīves cikla analīze.

JŪLIJA GUŠČA

Dr.sc.ing., asociētā profesore,
katedras vadītāja

Bioenerģija, pilsētas izturētspēja.

FRANCESCO ROMAGNOLI

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Siltuma sistēmas, koģenerācija, gazifikācija, dūmgāzu kondensatori, biokurināmo ražošana.

EDGARS VĪGANTS

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Ietekmes uz vidi novērtējums, atkritumu apsaimniekošana.

JEĻENA PUBULE

Dr.sc.ing., asociētā profesore,
vadošā pētniece

Vides pārvaldība.

SARMA VALTERE

Dr.chem.,
vadošā pētniece

Vides ķīmija un zinātniskā komunikācija.

KĀRLIS VALTERS

Dr.chem., vadošais pētnieks,
docents

Energoefektivitāte ēkās un rūpniecībā.

AGRIS KAMENDERS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
docents

Saules enerģija, ilgtspējīga attīstība, energoefektivitāte.

DZINTARS JAUNZEMS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
docents

Ēku energoefektivitāte, datu analīze.

GATIS ŽOGLA

Dr.sc.ing.,
docents

Ilgtspējīgs transports, klimata tehnoloģijas.

AIGA BARISA

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Bioenerģijas pārveidošana, gazifikācija.

VLADIMIRS KIRSANOVS

Dr.sc.ing., pētnieks,
laboratoriju vadītājs, docents

Industriālā simbioze, energoefektivitāte rūpniecībā.

ANNA KUBULE

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Tīrāka ražošana, materiāli no atkritumiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG).

DACE LAUKA

Dr.sc.ing.,
pētniece, lektore

Inovatīva un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana, siltumizolācijas materiāli.

INDRA MUIŽNIECE

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece, docente

Vides aizsardzība, vides projekti.

SILVIJA NORA KALNIŅŠ

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Koģenerācija, biomasas energoresursi.

ĢIRTS VĪGANTS

Dr.sc.ing.,
pētnieks

Biomimikrija, ēku energoefektivitāte.

RUTA VANAGA

Dr.sc.ing.,
pētniece

Ietekmes uz vidi novērtējums.

LĪGA LIEPLAPA

Dr.sc.ing.,
pētniece

Enerģētika, degšanas procesi.

VERA SUZDAĻENKO

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece

Centralizētā siltumapgāde, koģenerācija.

VALDIS VĪTOLIŅŠ

Dr.sc.ing.,
vadošais pētnieks

Enerģijas uzkrāšana, modelēšana, Saules energosistēmas.

MIĶELIS DZIKĒVIČS

M.sc.ing., pētnieks,
laboratoriju vadītājs

Sistēmdinamika.

ARMANDS GRĀVELSIŅŠ

M.sc.ing.,
pētnieks

Industriālā mikrobioloģija, biomasas resursi.

KRIŠS SPALVIŅŠ

M.sc.biol.,
pētnieks

Biokurināmā testēšana.

VIVITA PRIEDNIECE

M.sc.,
pētniece, lektore

Ilgtspējīga lauksaimniecības bioresursu izmantošana.

LAUMA ŽIHARE

M.sc.,
pētniece, lektore

Biotehonomika, mikroaļgu biotehnoloģijas

BAIBA IEVIŅA

M.sc.biol.,
pētniece

Sistēmu izturētspēja.

MAKSIMS FEOFILOVS

M.sc.ing.,
pētnieks

Vēsturisko ēku energoefektivitāte

EDĪTE BISENIECE

M.sc.ing.,
pētniece

Enerģētikas politika, enerģētikas mijiedarbība ar vides un klimata jautājumiem

REINIS ĀBOLTIŅŠ

Mg.,
pētnieks

Atjaunojamie energoresursi un viedās energosistēmas

IEVA PAKERE

M.sc.ing.,
pētniece

Konferenču un semināru organizēšana.

ALISE OZARSKA

M.sc.,
pētniece

LĪGA SNIEGA

M.geogr.,
pētniece

Projektu uzraudzība.

ANTRA KALNBAĻĶĪTE

M.sc.,
pētniece

Laboratoriju kvalitātes vadības sistēma.

SANITA SEREDA

M.sc.,
zinātniskā asistente

Zinātniskais žurnāls, konferenču organizēšana.

ZANE INDZERE

M.sc.ing.,
zinātniskā asistente

Ēku energoefektivitāte.

RITVARS FREIMANIS

M.sc.ing.,
zinātniskais asistents

Industriālā mikrobioloģija

ILZE VAMŽA

M.sc.,
zinātniskā asistente

Atjaunojamie energoresursi, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

LINDA IEVIŅA

M.sc.env.,
zinātniskā asistente

TERĒZA BEZRUČKO

Vecākā
eksperte

INGA PAMOVSKA

Lietvede
.

TOMS MELDERIS-MELDRIŅŠ

Vecākais
administrators
.

ELĪNA KOČĀNE

Vecākā finanšu
speciāliste
.

Elektronikas testēšana

VIKTORIJA TERJAŅIKA

B.sc.,
zinātniskā asistente
.

Biokurināmā testēšana.

LAUMA BEINAROVIČA

B.sc.,
speciāliste

Biokurināmā testēšana

JURĢIS PLANKĀJS

Bc.sc.biol.,
zinātniskais asistents
.

Degšanas procesi

ELVIS KALNIŅŠ

B.sc.,
zinātniskais asistents
.

PAULS ASARIS

Zinātniskais
asistents
.