LATVIEŠU | ENGLISH

Komanda

Energoefektivitāte, tīrāka ražošana, atjaunojamie energoresursi, klimata tehnoloģijas.

DAGNIJA BLUMBERGA

Dr.habil.sc.ing., profesore, vadošā pētniece, institūta direktore

Siltuma un masas apmaiņas procesi un iekārtas, enerģijas ražošanas un pārveides ekoloģiskie aspekti.

IVARS VEIDENBERGS

Dr.habil.sc.ing., profesors

Energosistēmu analīze, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, ekodizains.

GATIS BAŽBAUERS

Dr.sc.ing., profesors

Sistēmdinamika, ēku energoefektivitāte.

ANDRA BLUMBERGA

Dr.sc.ing., profesore (tenūra), vadošā pētniece

Vides ķīmija un zinātniskā komunikācija.

KĀRLIS VALTERS

Dr.chem., docents, vadošais pētnieks

Centralizētā siltumapgāde, koģenerācija.

VALDIS VĪTOLIŅŠ

Dr.sc.ing., docents, vadošais pētnieks

Energoplānošana, klimata pārmaiņu aspekti, SEG emisijas.

MARIKA ROŠĀ

Dr.sc.ing., profesore, vadošā pētniece

Enerģētika, energoefektivitātes pakalpojumi (ESCO).

CLAUDIO ROCHAS

Dr.sc.ing., profesors, vadošais pētnieks

Energoefektivitāte ēkās un rūpniecībā.

AGRIS KAMENDERS

Dr.sc.ing., asociētais profesors, vadošais pētnieks

Saules enerģija, ilgtspējīga attīstība, energoefektivitāte.

DZINTARS JAUNZEMS

Dr.sc.ing., docents, vadošais pētnieks

Zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas, dzīves cikla analīze.

JŪLIJA GUŠČA

Dr.sc.ing., profesore, vadošā pētniece

Bioenerģija, pilsētas izturētspēja.

FRANCESCO ROMAGNOLI

Dr.sc.ing., profesors, vadošais pētnieks

Ēku energoefektivitāte, datu analīze.

GATIS ŽOGLA

Dr.sc.ing., docents

Siltuma sistēmas, koģenerācija, gazifikācija, dūmgāzu kondensatori, biokurināmo ražošana.

EDGARS VĪGANTS

Dr.sc.ing., asociētais profesors, vadošais pētnieks

Ietekmes uz vidi novērtējums, atkritumu apsaimniekošana.

JEĻENA PUBULE

Dr.sc.ing., profesore, vadošā pētniece

Vides aizsardzība, vides projekti.

SILVIJA NORA KALNIŅŠ

Dr.sc.ing., docente, vadošā pētniece

Koģenerācija, biomasas energoresursi.

ĢIRTS VĪGANTS

Dr.sc.ing., docents, vadošais pētnieks

Ilgtspējīgs transports, klimata tehnoloģijas.

AIGA BARISA

Dr.sc.ing., asociētā profesore, vadošā pētniece

Industriālā simbioze, energoefektivitāte rūpniecībā.

ANNA KUBULE

Dr.sc.ing., asociētā profesore, vadošā pētniece

ULDIS BARISS

Dr.sc.ing., docents, vadošais pētnieks

Tīrāka ražošana, materiāli no atkritumiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG).

DACE LAUKA

Dr.sc.ing., docente, vadošā pētniece

Bioenerģijas pārveidošana, gazifikācija

VLADIMIRS KIRSANOVS

Dr.sc.ing., asociētais profesors, vadošais pētnieks, laboratoriju vadītājs

Enerģijas uzkrāšana, modelēšana, Saules energosistēmas.

MIĶELIS DZIKĒVIČS

Dr.sc.ing., docents, vadošais pētnieks, laboratoriju vadītājs

Biomimikrija, ēku energoefektivitāte.

RUTA VANAGA

Dr.sc.ing., asociētā profesore, vadošā pētniece

Atjaunojamie energoresursi un viedās energosistēmas

IEVA PAKERE

Ph.D., asociētā profesore, vadošā pētniece

Industriālā mikrobioloģija, biomasas resursi.

KRIŠS SPALVIŅŠ

PhD., asociētais profesors, vadošais pētnieks

Sistēmu izturētspēja.

MAKSIMS FEOFILOVS

Ph.D., docents, vadošais pētnieks

Energoefektivitāte uzņēmumos, siltumenerģijas ražošana un siltuma sistēmas

TOMS PRODAŅUKS

Ph.D., docents, pētnieks

Enerģētikas politika, ilgtspēja, atjaunojamie energoresursi

LĪGA ROZENTĀLE

Ph.D., docente

Biokurināmā testēšana.

VIVITA PRIEDNIECE

Ph.D., docente, vadošā pētniece

Projektu uzraudzība.

ANTRA KALNBAĻĶĪTE

Ph.D., lektore, pētniece

Industriālā mikrobioloģija

ILZE VAMŽA

Ph.D., lektore, pētniece

Ēku energoefektivitāte

RITVARS FREIMANIS

Ph.D., lektors, pētnieks

Sistēmdinamika

PAL INGEBRIGT DAVIDSEN

Ph.D., profesors

Neorganiskā ķīmija

TARAS MIKA

Ph.D., pētnieks

Laboratoriju kvalitātes vadības sistēma

DACE IBILE

M.sc., biroja administratore

Biotehonomika, mikroaļgu biotehnoloģijas

BAIBA IEVIŅA

M.sc.biol., lektore, pētniece

Konferenču un semināru organizēšana.

ANTRA RADZIŅA

M.sc., pētniece

LĪGA SNIEGA

M.geogr., lektore, pētniece

SVETLANA RAITA

Pētnieks

Energoefektivitātes pasākumu ietekme uz vidi centralizētās siltumapgādes sistēmās, pārtikas rūpniecībā un ķīmijas rūpniecībā

FABIAN ANDRES DIAZ SANCHEZ 

M.sc., pētnieks

Industriālā mikrobioloģija

ZANE KUŠNERE

M.sc.ing., pētniece

Inovācijas enerģētikā, Dzīves cikla analīze

ARNIS DZALBS

M.sc.ing., pētnieks

EDGARS KUDURS

M.sc.ing., pētnieks

KETIJA BUMBIERE

M.sc.ing., lektore, pētniece

Bioekonomija, bioresursi, bioloģiskie procesi

NIDHIBEN ARVINDBHAI PATEL

M.sc., pētniece

Ilgtspējīgs transports, modelēšana

ALĪNA SAFRONOVA

M.sc.ing., lektore, pētniece

Atjaunojamie energoresursi

BEATE ZLAUGOTNE

M.sc.ing., pētniece

Augstas pievienotās vērtības produktu ekstrakcija no blakusproduktiem

ILZE LUKSTA

M.sc., pētniece

Bioekonomika, vides politikas, politikas plānošana, ilgtspējīga attīstība, SEG emisijas

KRISTA LAKTUKA

M.sc.ing., lektore, pētniece

Energoefektivitātes potenciāla izvērtēšana,

kompleksie indeksi

KRISTIĀNA DOLGE

M.sc.ing., lektore, pētniece

Atjaunojamie energoresursi, enerģētikas politika

LAUMA BALODE

M.sc.ing., lektore, pētniece

Dzīves cikla analīze, ekodizains

RICCARDO PAOLI

M.sc.ing., pētnieks

Elektronikas testēšana

VIKTORIJA TERJAŅIKA

M.sc., pētniece

Kurināmā degšanas procesi, rūpnieciski piesārņotā ūdens attīrīšana

OSKARS ŠVEDOVS

M.sc.ing., lektors, pētnieks

Ilgtspējīga inovatīva enerģētika un infrastruktūra, SEG emisijas, Korporatīvā ilgtspēja, ēku energoefektivitāte

SIGNE GERINOVIČA

M.sc.ing., pētnieks

Finanšu vadītāja

TERĒZA BEZRUČKO

M.sc.ing., lektore, pētniece

Industriālā mikrobioloģija, biotehnoloģijas

INDRA BĒRZIŅA

M.sc.ing., pētniece

Energopratība, energoefektivitāte, konferenču un semināru organizēšana, komunikācija

INGŪNA BRĒMANE

M.sc.ing., pētniece

VERONIKA LIBEROVA

M.sc.ing., pētniece

Ēku energoefektivitāte

 ZIGMĀRS ZUNDĀNS

M.sc.ing., pētnieks

MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ

M.sc.biol., pētnieks

ELĪNA EKTERMANE

Vecākā finanšu speciāliste

Biokurināma testēšana

AMANDA STŪRMANE

B.geol., zinātniskā asistente

Biokurināmā testēšana

LAUMA BEINAROVIČA

B.sc., speciāliste

Zinātniskais žurnāls

DARJA SLOTINA

B.art., zinātniskā asistente

JUTA RUKUTA

Zinātniskā asistente

Matemātiskā modelēšana, sistēmiskā domāšana

ĢIRTS BOHVALOVS

B.sc., zinātniskais asistents

Dzives cikla analīze, emisiju novērtējums

DITA SKUJEVSKA

B.sc.ing., zinātniskā asistente

Industriālā mikrobioloģija

IVETA KUZMIKA

B.sc.ing., zinātniskā asistente

Aprites ekonomika, daudzkritēriju lēmumu analīze

MEGIJA VALTERE

B.sc.ing., zinātniskā asistente

EDĪTE MEIKULĀNE

B.sc.ing., zinātniskā asistente

INGA REINHOLDE

Zinātniskā asistente

ZANE GEIBA

Zinātniskā asistente

TOMS MELDERIS-MELDRIŅŠ

Zinātniskais asistents

Ārzemju studentu studiju procesu koordinēšana

MADARA CĪRULE

Zinātniskā asistente

Kurināmā degšanas procesi

KRISTAPS KOKOREVIČS

Zinātniskais asistents

Energoefektivitāte, enerģijas uzkrāšana, enerģijas pāreja

LAURA KRISTIĀNA VIČMANE

Zinātniskā asistente

MADARA BIMBERE

Zinātniskā asistente

SEG emisiju aprēķinu rīku izpēte un izstrāde

MIKS AKSELS APERMANIS

Zinātniskais asistents