LATVIEŠU | ENGLISH

Bioresursu vērtības modelis (BVM)

Bioresursu vērtības modelis (BVM)

Latvijas attīstībai un mūsu tautsaimniecības veicināšanai ļoti būtiska nozīme ir vietējo bioresursu efektīvai un pilnvērtīgai izmantošanai, pielietojot inovatīvas biotehnoloģijas, lai iegūtu vērtīgus bioproduktus. Šie un citi bioresursu izmantošanas principi apvienoti Bioekonomikas koncepcijā.

Projekta Bioresursu vērtības modelis mērķis ir izstrādāt metodoloģiju ar transdisciplināru pieeju bioekonomikas izvērtēšanai un bioresursu vērtības modeļa izstrādei, lai rastu iespējas kā paaugstināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības bioresursu izmantošanas vērtību un veicinātu šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstību.

Projekta ietvaros tiks veikta gan bioekonomiku raksturojošo faktoru padziļināta analīze, gan šo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte un bioresursu vērtības indeksa noteikšanas metodikas izveide un validācija. Projekta rezultātā politikas veidotājiem (lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs) tiks izveidotas rekomendācijas bioekonomikas attīstībai būtisko normatīvo aktu izstrādei un uzlabošanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/1-0426

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 31. augusts – 2021. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

285 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Anna Kubule

PUBLICĒTS:

10.10.2018.

ANNA KUBULE

Dr.sc.ing., vadošā pētniece, docente

Projekta vadītāja, galvenā izpildītāja

DAGNIJA BLUMBERGA

Dr.habil.sc.ing., profesore, institūta direktore

Izpildītāja

INDRA MUIŽNIECE

Dr.sc.ing., vadošā pētniece, docente

Izpildītāja

MIĶELIS DZIKĒVIČS

M.sc.ing., laboratoriju vadītājs, pētnieks

Izpildītājs

LĪGA SNIEGA

M.geogr., pētniece

Izpildītāja

VIVITA PRIEDNIECE

M.sc., pētniece, lektore

Studējošais izpildītājs

  1. Projekta vadība un uzraudzība
  2. Bioekonomikas transdisciplinaritātes analīze
  3. Bioresursu vērtības un bioekonomikas attīstību ietekmējošo primāro un sekundāro faktoru atlase
  4. Bioekonomikas saišu un to līmeņatzīmju noteikšana
  5. Metodoloģijas izstrāde bioresursu vērtības indeksa noteikšanai
  6. Modeļa izstrāde bioresursu vērtības indeksa noteikšanai
  7. Bioresursu vērtības modelēšana
  8. Lēmumu pieņemšanas modeļa izstrāde
  9. Rekomendācijas politikas veidotājiem
  10. Publicitātes pasākumi

Izstrādāta metodoloģija ar transdisciplināru pieeju bioekonomikas izvērtēšanai un bioresursu vērtības modeļa izstrādei, lai rastu iespējas kā paaugstināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības bioresursu izmantošanas vērtību un veicinātu šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstību;

Rekomendācijas politikas veidotājiem;

Zinātniskas publikācijas, kas ir publicētas vai iesniegtas izdevumos, kas ir indeksēti Web of Science vai Scopus datubāzēs;

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

Jaunas darba vietas studentiem;

Atskaites un pētījumi par projekta aktivitāšu īstenošanu;

Publicitātes pasākumi un informatīvie materiāli plašākas sabiedrības informēšanai par projekta tēmu, norisi un rezultātiem.