LATVIEŠU | ENGLISH

Bioresursu vērtības modelis (BVM)

Latvijas attīstībai un mūsu tautsaimniecības veicināšanai ļoti būtiska nozīme ir vietējo bioresursu efektīvai un pilnvērtīgai izmantošanai, pielietojot inovatīvas biotehnoloģijas, lai iegūtu vērtīgus bioproduktus. Šie un citi bioresursu izmantošanas principi apvienoti Bioekonomikas koncepcijā.

Projekta Bioresursu vērtības modelis mērķis ir izstrādāt metodoloģiju ar transdisciplināru pieeju bioekonomikas izvērtēšanai un bioresursu vērtības modeļa izstrādei, lai rastu iespējas kā paaugstināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības bioresursu izmantošanas vērtību un veicinātu šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstību.

Projekta ietvaros tiks veikta gan bioekonomiku raksturojošo faktoru padziļināta analīze, gan šo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte un bioresursu vērtības indeksa noteikšanas metodikas izveide un validācija. Projekta rezultātā politikas veidotājiem (lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs) tiks izveidotas rekomendācijas bioekonomikas attīstībai būtisko normatīvo aktu izstrādei un uzlabošanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas valsts budžeta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts LZP-2018/1-0426

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada 31. augusts – 2021. gada 31. augusts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

285 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Anna Kubule

PUBLICĒTS:

10.10.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: