LATVIEŠU | ENGLISH

TACO ALGAE

Jūras aļģu Furcellaria lumbricalis kopējās vērtības ķēdes optimizācija, bioekonomisku AĻĢU demonstrējums, ERA-NET BlueBio Cofund.

Projekta periods 2021. – 2024. gads.

Energovienoti

LVAF.

Projekta periods 2022. – 2025. gads.

Energy Equilibrium

Ogleklis kā enerģētikas līdzsvara punkta virzītājspēks pašvaldībās, Interreg BJR.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

CommitClimate

Virzība uz enerģētikas pārkārtošanu un klimatneitralitāti BJR pašvaldībās, Interreg BJR.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

Peat4Res

Ilgtspējīgas stratēģijas kūdras ieguves vietu atjaunošanai, LZP FLPP.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

Bioenerģijas Observatorija

Zināšanas par alternatīvo biomasu virzībā uz enerģētisko neatkarību un klimata mērķiem, LZP FLPP.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

Herbicīdi kā rīks ar proteīniem bagātu mutantu selekcijā

LZP FLPP.

Projekta periods 2023. – 2026. gads.

SuperBark

Horizon Europe

Projekta periods 2023. – 2027. gads.

RenewALL

Apkaimes atjaunošanas finansēšana, izmantojot energoefektivitātes līgumu – RenewALL, Eiropas Savienības LIFE CET programma.

Projekta periods 2023. – 2026. gads.

ENVISION CHANGE

Pilsētu pāreju paredzēšana — radošas metodes un virtuālas iztēles nākotnes reālai kopienas pilnvarošanai un līdzmācībai ilgtspējīgu un noturīgu pilsētu veidošanai.

Projekta periods 2023. – 2025. gads.

EFECT

Klimata un enerģētikas politika: neparedzētas ilgtermiņa sekas no īstermiņa lēmumiem. LZP FLPP

Projekta periods 2024. – 2026. gads.

CarbFarmS

Oglekļa ietilpīgās lauksamniecības sertifikācijas sistēma: virzība uz rezultātiem balstītu lauksamniecības sektoru. LZP FLPP

Projekta periods 2024. – 2026. gads.

ExPEDite

Pozitīvas enerģijas rajonu iespējošana, izmantojot plānošanas un pārvaldības digitālo dvīņu sistēmu (ExPEDite), Apvārsnis Eiropa

Projekta periods 2023. – 2026. gads.

BETTED

Piena vērtību ķēdes enerģijas pārejas veicināšana (BETTED), Life+

Projekta periods 2024. – 2026. gads.

Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā

Latvijas Zinātnes padomes Valsts pētījuma programma “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma”.

Projekta periods 2024. – 2026. gads.

CIRCLEUP

100 mājsaimniecības, 100 apļveida stāsti: iedvesmojošs ilgtspējīgs dzīvesveids Eiropā, Apvārsnis Eiropa

Projekta periods 2024. – 2027. gads.

DH INERTIA

Centralizētās siltumapgādes elastīguma rādītāju novērtējuma ietvars, LZP FLPP

Projekta periods 2024. – 2026. gads.

EVEREST-II

Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās, LZP FLPP

Projekta periods 2024. – 2026. gads.

SLFSS

Ilgtspējīgas vietējo pārtikas produktu piegāžu sistēmas Baltijas jūras reģionā, Baltijas jūras kaimiņattiecību programma

Projekta periods 2023. – 2024. gads.

FireStop

Antipirēnu izstrāde koksnei ar zemu ietekmi uz vidi, ERAF, Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas programma

Projekta periods 2023. – 2026. gads.

PESCO-UP

Tekstilšķiedru pārstāde no jauktām PESCO tekstilizstrādājumu plūsmam, Apvārsnis Eiropa (HORIZON)

Projekta periods 2023. – 2027. gads.