LATVIEŠU | ENGLISH

Dabisks termoiepakojums

Dabisks termoiepakojums

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 2017. gada jūlijā uzsāka ERAF līdzfinansēta projekta “Dabisks termoiepakojums” 1. kārtas realizāciju. Projekts tiek realizēts programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt dabiska termoiepakojuma tehnoloģiju un produktu, kas nodrošinās uzglabājamo produktu kvalitāti, ir videi un cilvēka veselībai nekaitīgs ekoprodukts, kas dzīves cikla beigās dabiski sadalīsies, turklāt ražošanai tiks izmantota izejviela, kas ir atlikumprodukts no cita produkta ražošanas un pārsvarā netiek izmantots (ekstraģēts skuju koku zalenis). Izstrādātā ražošanas tehnoloģija paredz izejvielu bezatlikumu izmantošanu, tādēļ paralēli var ražot citus produktus ar augstu pievienoto vērtību (piemēram, skuju ekstraktu), tādejādi gūstot maksimāli lielu ekonomisko labumu un ilgtspējīgi izmantojot vietējos bioresursus.

Pirmajā kārtā, kas ilga 6 mēnešus, tiek veikta no mežizstrādes atlikumiem izgatavota termoiepakojuma tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija. Iegūtie priekšizpētes rezultāti pierādīja, ka izgudrotajai tehnoloģiijai un produktam ir komercializācijas potenciāls. Apzinot iespējamos tehnoloģijas licences potenciālos pircējus no dažādām interesentu grupām, interesi par šīs tehnoloģijas iegādi izrādīja vairāki ražošanas uzņēmumi. Tas pamato, ka šo tehnoloģiju ir nepieciešams attīstīt tālāk līdz TRL6 līmenim, lai būtu iespējams to licencēt.

Pēc pozitīva atzinuma no projekta uzraudzītāja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras puses, 2018. gada 29. martā tika uzsākta projekta “Dabisks termoiepakojums” 2. kārtas realizācija, kas ilgs 2,5 gadus. Projekta realizācijas 2. posma visā periodā tiks realizētas ar termoiepakojuma ražošanas tehnoloģijas izstrādi un pilnveidošanu, un komercializāciju saistītas aktivitātes: eksperimentu plānošana, veikšana un analīze laboratorijas apstākļos, laboratorijas stenda izveide, tehnoloģijas un produkta prototipa izveide, produkta un tā ražošanas tehnoloģijas vides, klimata un cilvēku veselību ietekmējošo faktoru izvērtēšana, uzlabojumu veikšana tehnoloģijai, tehnoloģijas pērneses pasākumu izstrāde, tai skaitā ekonomiskā pamatojuma aktualizēšana atbilstoši izstrādātajam tehniskajam risinājumam un licences līguma noslēgšana.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

1. posms: 2017. gada jūlijs – 2018. gada marts
2. posms: 2018. gada marts – 2020. gada septembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

300 000 EUR (līdzfinansējums 10%)

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

29.03.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: