LATVIEŠU | ENGLISH

Doktorantūra

Doktora studiju programmas mērķis ir īstenot augstākā līmeņa akadēmiskās studijas, kas nodrošina plaša profila augstas kvalifikācijas vides inženierijas speciālistu sagatavošanu ar integrētu akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu, izpratni zinātniskā, ražošanas un pedagoģiskā darba veikšanai un ir izstrādājuši promocijas darbu un ieguvuši inženierzinātņu doktora grādu vides inženierzinātnēs.

Doktora studiju laikā doktoranti padziļina zināšanas par mūsdienu vides problēmām, to risinājumiem, iegūst padziļinātas zināšanas par vides tehnoloģijām un iekārtām, iegūst zināšanas un prasmes patstāvīga zinātniski – pētnieciskā darba veikšanai, pilnveido pedagoģiskā darba iemaņas. Studijas veido teorētiskie kursi atbilstoši studiju plānam un zinātniskais darbs. Doktora studijas noslēdz ar promocijas darba aizstāvēšanu.

Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiks no 2022. gada 28. jūnija līdz 11. jūlijam.

Uzņemšana pilna laika doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem. Reflektantus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

  • maģistra diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme;
  • publikācijas un to zinātniskā kvalitāte;
  • piedalīšanās zinātniskās pētniecības projektos;
  • piedalīšanās zinātniskajās konferencēs;
  • zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU.

Tiesības pieteikties doktorantūrā ir reflektantiem ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas atbilst noteiktās doktora studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas

Vairāk informāciju par uzņemšanu lasiet → šeit.

Tips

Pilna laika studijas, 4 gadi vai nepilna laika studijas, 5 gadi (192 kredītpunkti)

Valoda

Latviešu, angļu

Iegūstamais grāds

Dr.sc.ing (inženierzinātņu doktors)