LATVIEŠU | ENGLISH

Bioekonomika Zaļā kursa ēnā
Projekta mērķis ir izstrādāt rīku ES stratēģijas “Eiropas zaļais kurss” (Green Deal) aktivitāšu ietekmes noteikšanai uz bioekonomikas attīstību valsts līmenī, lai varētu rast optimālāko un efektīvāko risinājumu starp klimata mērķu sasniegšanu un  pievienotās vērtības paaugstināšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības resursu izmantošanā un šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstībai. Tas nepieciešams, jo nav skaidrs kāda loma turpmāk ES līmenī tiks piešķirta bioekonomikai un kā (un vai vispār) tās stratēģijas mērķi un koncepcija par sevi tiks ņemta vērā balstoties uz Green Deal ietvaros veiktajām izmaiņās citos plānošanas dokumentos un likumdošanā. Uz matemātiskās modelēšanas rezultātiem balstītās rekomendācijas, kas ietvertu gan sabiedrības viedokli, gan zinātniski pamatotas pētniecības metodes, būs noderīgas valsts un pašvaldības institūcijām, uzņēmējiem un NVO, un sabiedrībai kopumā, lai  ieviestu dzīvē pārdomātus, jēgpilnus, videi un klimatam draudzīgus risinājums resursu ilgtspējīgai izmantošanai un ietekmes uz klimatu un vidi samazināšanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 101 389,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Vladimirs Kirsanovs

PUBLICĒTS:

10.12.2020.

PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE RAKSTI:
  1. Kalnbalkite A., Pubule J., Blumberga D. Education for Advancing the Implementation of the Green Deal Goals for Bioeconomy (2022) Environmental and Climate Technologies, 26 (1), pp. 75 – 83. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0007 (Publicēts: 18.02.2022.)
  2. Vecina, A., Kalnbalkite, A., Zihare, L., Rozakis, S., Blumberga, D. Biodiplomacy Attractiveness in Bioeconomy Education. Case Study
    (2021) Environmental and Climate Technologies,  21 (1), pp. 1205 – 1214. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0091 (Publicēts: 17.12.2021.)
DALĪBA ZINĀTNISKĀS KONFERENCĒS:

International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies CONECT 2021” no 12.-14.maijam, 2021 , tiešsaistē un klātienē, Rīgā, Latvijā:

  1. prezentēts pētījums Antra Kalnbaļķīte, Jeļena Pubule, Dagnija Blumberga. Education for Advancing the Implementation of the Green Deal Goals for Bioeconomy.
  2. prezentēts pētījums Anita Vēciņa, Antra Kalnbaļķīte, Lauma Žihare, Stelios Rozakis, Dagnija Blumberga. Biodiplomacy Attractiveness in Bioeconomy Education. Case Study.