LATVIEŠU | ENGLISH

Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs

Projekta BIOEASTsUP vispārējais mērķis ir atbalstīt BIOEAST iniciatīvu tās Vīzijas 2030. gadam un Rīcības plāna ieviešanai 11 Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstīs pārejai uz bioekonomiku. Tas tiks izdarīts, iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas, akcentējot ilgtspējīgu aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstu valdību darba kārtībā, uzlabojot makroreģionālās sadarbības formātus ar lauksaimniecības un pārtikas nozares pakārtotajām un fundamentālajām saitēm, kā arī atbalstot valstu bioekonomikas stratēģiju attīstību. Projekts sekmēs BIOEAST iniciatīvu, lai kļūtu par pētniecības un inovāciju, lauku attīstības un citu politikas virzienu katalizatoru bioekonomikas attīstībā CAE, izveidojot labvēlīgu starpnozaru sistēmu ilgtspējīgai biomasas potenciāla izmantošanai.

PROJEKTU FINANSĒ:

Apvārsnis 2020

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2019. gada 1. oktobris – 2022. gada 30. septembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

Kopējais: 2 999 837,50 EUR

RTU: 104 937,50 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKĀ VADĪTĀJA:

Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

25.11.2019.

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

No citām valstīm:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), Polija

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy, Polija

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Polija

Ministry of Agriculture, Ungārija

Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Čehija

Agrárgazdasági Kutató Intézet, Ungārija

Agricultural Academy, Bulgārija

Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija

No citām valstīm:

Vītauta Dižā Universitāte, Lietuva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovākija

Univerza v Ljubljani, Slovēnija

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Slovēnija

Energetski institut Hrvoje Požar, Horvātija

Luonnonvarakeskus, Somija

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V., Vācija

Institute of Agricultural Economics, Rumānija

European Rural Development Network, Polija

Europa Media Szolgaltato non Profitkozhasznu Kft., Ungārija

Quadro Synergy Ltd., Bulgārija