LATVIEŠU | ENGLISH

Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem

Akvakultūras šobrīd ir visstraujāk augošā pārtikas rūpniecības nozare pasaulē, tomēr akvakultūras turpmākā attīstība ir apdraudēta, jo tā joprojām par galveno barības izejvielu avotu (barība audzētajām zivīm) izmanto no dabiskās nozvejas iegūtos resursus (zivju eļļu). Dabiskās nozvejas apjomi pēdējos 20 gadus nav mainījušies un šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā dabiskā nozveja vairs nespēj apgādāt akvakultūras industriju ar zivju audzēšanā nepieciešamo zivju eļļu. Lai akvakultūras attīstītos arī turpmāk, ir nepieciešams atrast alternatīvu barības avotu, kurš neradītu papildus konkurenci pār jau tā ierobežotajiem resursiem (zivju populācijas jūrās un okeānos, aramzeme, pirmējie augu izcelsmes cukuri utt.). Balstoties uz projekta iesniedzēju publicētajiem zinātniskajiem rakstiem un veikto zinātnisko publikāciju analīzi, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki, profesora Ivara Veidenberga vadībā, pasākumam “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” piedāvā no ražošanas blakusproduktiem iegūtu vienšūnu eļļu (zivju eļļas analogs). Tehnoloģija ir iekārtu kopums, kas veic ražošanas atkritumu pirmsapstrādi, mikroorganismu kultivēšanu substrātā (substrāts – apstrādātie atkritumi), iegūtās mikroorganismu biomasas apstrādi, vienšūnu eļļas (produkts) ekstrakciju no biomasas un produkta kvalitātes kontroli.

Pirmajā kārtā, kas ilga 6 mēnešus, tika veikta no fermentētiem atkritumproduktiem ekstrahētas eļļas tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija. Iegūtie sākotnējās izpētes rezultāti liecināja, ka izstrādātajai tehnoloģijai un produktam ir komercializācijas potenciāls. Apzinot tehnoloģijas iespējamos licenciātus, interesi par šīs tehnoloģijas iegādi izrādīja vairāki ražošanas uzņēmumi, kuru pamatdarbības laikā ģenerētie blakusprodukti ir piemēroti vienšūnu eļļas ražošanai. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes, komercializācijas stratēģijas un eksperimentālās validācijas laikā iegūtie rezultāti pamato šīs tehnoloģijas virzīšanu komercializācijai, kuras realizācijai ir nepieciešams tehnoloģiju attīstīt līdz TRL6 līmenim.

Pēc projekta uzraudzītāja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmuma tika atļauts turpināt Projektu (projekta 2. kārta) un piešķirt atbalstu projekta realizācijai nepieciešamo darbību veikšanai. Projekta realizācijas 2. posma tiks realizēti sekojoši pasākumi: Eksperimentu plānošana, veikšana un analīze laboratorijas apstākļos; Tehnoloģijas stenda izveide un pilnveidošana laboratorijas apstākļos; Tehnoloģijas prototipa izstrāde; Tehnoloģijas dzīves cikla, atbilstības tīrākas ražošanas, ilgtspējības un bioekonomikas principiem analīze; Uzlabojumu veikšana tehnoloģijai; Tehnoloģijas pārneses pasākumu izstrāde, tai skaitā ekonomiskā pamatojuma aktualizēšana atbilstoši izstrādātajam tehniskajam risinājumam; Intelektuālo īpašumu tiesību nostiprināšanas pasākumi; Licenciātu piesaiste.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Rīgas Tehniskās universitātes līdzfinansējums

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

1. posms: 2018. gada 29. janvāris – 2018. gada 28. oktobris

2. posms: 2018. gada 29. oktobris – 2021. gada 28. marts

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

1.posms: 27 777,78 EUR

2.posms: 274 500,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Ivars Veidenbergs

PUBLICĒTS:

29.01.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: