LATVIEŠU | ENGLISH

Klimata politikas investīciju kapacitāte 2030: Enerģētikas un klimata projektu investīciju dinamika & struktūra enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Enerģētikas savienības pārvaldību katrai no dalībvalstīm jāsagatavo Nacionālais Enerģētikas un Klimata plāns 2030, kurā tiek noteikti jauni enerģētikas un klimata mērķi. Lai sasniegtu izvirzītos enerģētikas un klimata mērķus, neieciešamas papildus mērķtiecīgas investīcijas ilgtspējīgos risinājumos. Nepieciešams efektīvi izmantot kā valsts un pašvaldību, tā arī piesaistīt papildus ES un privātā sektora investīcijas. Projekta laikā, sadarbojoties zinātniekiem no trīs valstīm (Vācijas, Latvijas un Čehijas) un, iesaistot politikas veidotājus, analizēsim esošās investīciju plūsmas, noteiksim vajadzības un meklēsim iespējamos finansējuma avotus 2030. gada enerģijas un klimata mērķu izpildei. Projekta mērķis ir noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un iespējamos finansējuma avotus, enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai. Projekta laikā analizēsim un pārņemsim citu valstu labo praksi, tajā skaitā Vācijas pieredzi, kartējot esošās investīciju plūsmas, attīstot ilgtspējīgus finanšu instrumentus un programmas enerģijas un klimata projektu realizācijai.

Projekta galvenās aktivitātes un nodevumi:

1. Veikta līdzšinējo enerģētikas un klimata politikas investīciju plūsmu kartēšana;

2. Atbilstoši izvirzītājiem enerģijas un klimata mērķiem, diviem tautsaimniecības sektoriem noteiktas nepieciešamās investīcijas šo mērķu sasniegšanai;

3. Diviem analizētajiem sektoriem, balstoties uz citu valstu pieredzi, noteikti iespējamie finansēšanas avoti un finansēšanas mehānismi šo mērķu sasniegšanai.

Projekta laikā plānots organizēt seminārus un tikšanās, lai kopīgi diskutētu par citu valstu pieredzi enerģētikas un klimata politikas pasākumu finansēšanā.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Klimata iniciatīvas fonds (EUKI)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada septembris- 2020. gada decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

60 960 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Agris Kamenders

PUBLICĒTS:

04.12.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

PROJEKTU PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā universitāte

No citām valstīm:
Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM), Vācija
Czech Technical University in Prague (CVUT), Čehija

JAUNUMI

Kick-off tikšanās Vācijā kalpoja kā pirmais precizējums projekta darbības jomai, darba plānam un metodiskajām pieejām, kuras projekta galvenajos rezultātos varēja piemērot saskaņā ar ieinteresēto personu interesi, piem., German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy (BMWi), un German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU).

I4CE, Wise Europa, un IKEM organizēja COP24 blakus pasākumu “No iekšzemes klimata finansēšanas izsekošanas līdz klimata kapitāla investīciju plāniem: kas būs nākamais Francijā, Eiropā un pasaulē?” 10.12.2018. Pasākumā tika iepazīstināts ar pašreizējo un jauno praksi attiecībā uz investīcijām un finansēm, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, un to, kā tās tiek integrēta politikas un plānošanas procesā.

Pasākumā bija iekļauts ievads un pārskats par klimata finansēšanas praksi Francijā, kuru prezentēja Ian Cochran – Vecākais padomnieks I4CE . Tālāk notika plaša paneļdiskusija ar prezentācijām no Maciej Bukowski – prezidents (Wise Europa, Polija), Aleksandra Novikova – vecākais pētnieks (IKEM, Vācija), Ophélie Risler – vadītāja (Klimata politikas departaments, Francijas Vides ministrija) un Richard Baron – izpilddirektors (2050 Pathways Project).

Kick-off tikšanās mērķis Rīgā bija iepazīstināt ar mūsu projektu galvenos saņēmējus Latvijā un no galvenajiem projekta saņēmējiem iegūt atgriezenisko saiti par galveno uzdevumu apjomu, metodiku un darba plānu. Turklāt tā mērķis bija izveidot ciešu sadarbību ar dažām no šīm ieinteresētajām personām, lai tās iesaistītu šo rezultātu kopīgā izstrādē. Dalībnieki bija Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija, Finanšu Ministrija un Ekonomikas Ministrija. Viņi uzsvēra nepieciešamību saprast, kā citas valstis finansē savu enerģijas pārkārtošanu un noskaidrot par instrumentiem un modeļiem, kas labi darbojās. Tas īpaši attiecās uz enerģijas ražošanu un infrastruktūru, kā arī uz būvniecības nozari, kas ir atbildīga par lielāko daļu emisiju valstī.

Lejupielādējamie materiāli:

Programma

Prezentācija CIC2030 

Prezentācija EU funding

Prezentācija ALTUM

Prezentācija CEIM

Prezentācija INGA un CRP

Prezentācija EBRD

NODEVUMI

Mūsu pētniecības projekta CIC2030 partneri IKEM publicējuši pirmos rezultātus par investīciju apjomu klimta un enerģētikas projektos Vācijā. Visvairāk investēts ēku energoefektivitātes projektos, kam seko enerģētikas ražošanas un pārvades sektors. Interesanti, ka lielāko daļu investīciju (83% no kopējām investīcijām) veido privātās uzņēmumu un mājsaimniecību investīcijas. Vairāk informācijas varat atrast pētījumā (angļu valodā).

Climate and energy investment map in Germany. Status report 2016