LATVIEŠU | ENGLISH

Klimata politikas investīciju kapacitāte 2030: Enerģētikas un klimata projektu investīciju dinamika & struktūra enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Enerģētikas savienības pārvaldību katrai no dalībvalstīm jāsagatavo Nacionālais Enerģētikas un Klimata plāns 2030, kurā tiek noteikti jauni enerģētikas un klimata mērķi. Lai sasniegtu izvirzītos enerģētikas un klimata mērķus, neieciešamas papildus mērķtiecīgas investīcijas ilgtspējīgos risinājumos. Nepieciešams efektīvi izmantot kā valsts un pašvaldību, tā arī piesaistīt papildus ES un privātā sektora investīcijas. Projekta laikā, sadarbojoties zinātniekiem no trīs valstīm (Vācijas, Latvijas un Čehijas) un, iesaistot politikas veidotājus, analizēsim esošās investīciju plūsmas, noteiksim vajadzības un meklēsim iespējamos finansējuma avotus 2030. gada enerģijas un klimata mērķu izpildei. Projekta mērķis ir noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un iespējamos finansējuma avotus, enerģijas un klimata 2030 mērķu sasniegšanai. Projekta laikā analizēsim un pārņemsim citu valstu labo praksi, tajā skaitā Vācijas pieredzi, kartējot esošās investīciju plūsmas, attīstot ilgtspējīgus finanšu instrumentus un programmas enerģijas un klimata projektu realizācijai.

Projekta galvenās aktivitātes un nodevumi:

1. Veikta līdzšinējo enerģētikas un klimata politikas investīciju plūsmu kartēšana;

2. Atbilstoši izvirzītājiem enerģijas un klimata mērķiem, diviem tautsaimniecības sektoriem noteiktas nepieciešamās investīcijas šo mērķu sasniegšanai;

3. Diviem analizētajiem sektoriem, balstoties uz citu valstu pieredzi, noteikti iespējamie finansēšanas avoti un finansēšanas mehānismi šo mērķu sasniegšanai.

Projekta laikā plānots organizēt seminārus un tikšanās, lai kopīgi diskutētu par citu valstu pieredzi enerģētikas un klimata politikas pasākumu finansēšanā.

PROJEKTU FINANSĒ:

Eiropas Klimata iniciatīvas fonds (EUKI)

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2018. gada septembris- 2020. gada decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

60 960 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Agris Kamenders

PUBLICĒTS:

04.12.2018.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

PROJEKTU PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā universitāte

No citām valstīm:
Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM), Vācija
Czech Technical University in Prague (CVUT), Čehija