LATVIEŠU | ENGLISH

Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos
Projekta “Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos (CO2 Deal)” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju Latvijas reģionos videi nekaitīgā, elastīgā un uz uzņēmējdarbību balstītā veidā, ievērojot mazoglekļa aprites ekonomikas principus. Atlasītie CO2 valorizācijas procesi tiks analizēti salīdzinājumā ar to vides, sociālo, ekonomisko un klimata dzīvotspēju. Savukārt galvenās nozares, kas tiks pētītas, ir enerģētika, rūpniecība, lauksaimniecība, zemes izmantošana un mežsaimniecība, kā arī atkritumu apsaimniekošana.
Projekta mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju Latvijas reģionos videi draudzīgos, izturīgos un uzņēmējdarbībā balstītos (rentablos augstas pievienotās vērtības produktos) veidos saistībā ar zemas oglekļa emisijas aprites ekonomikas principiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2020/1-0302

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 300 000,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Jeļena Pubule

PUBLICĒTS:

18.12.2020.

2022. gada 1. novembrī tika publicēts zinātnisks raksts “CO2 Storage in Logging Residue Products with Analysis of Energy Production Scenarios” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Gustavs Vīksne, Ilze Vamža, Viktorija Terjaņika, Terēza Bezručko, Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0087

2022. gada 11. oktobrī tika publicēts zinātnisks raksts “Development and Assessment of Carbon Farming Solutions” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Ketija Bumbiere, Fabian Andres Diaz Sanchez, Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0068

2022. gada 25. septembrī tika publicēts zinātnisks raksts “CO2 as Resource. Society’s Willingness to Pay Analysis” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Viktorija Terjaņika, Liāna Vetrinska un Jeļena Pubule.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0061

2022. gada 8. augustā tika publicēts zinātnisks raksts “Towards Climate Neutrality via Sustainable Agriculture in Soil Management” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori: Agita Gancone, Rūta Viznere, Daina Kalēja, Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga.

Skaties rakstu šeit: https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0041

2022. gada 3. augustā savu disertāciju par tēmu “Virzība uz rezultātiem balstītu lauksaimniecības sektoru un klimata mērķiem” (angļ. val. – «Transition Towards Result Based Agriculture Sector and Climate Targets») zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai aizstāvēja Agita Gancone.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

2022. gada 8. jūnijā savu bakalaura darbu par tēmu “Normatīvo aktu analīze CO2 utilizācijai Latvijā” aizstāvēja Emīls Zariņš.

2022. gada 7. jūnijā savus maģistra darbus aizstāvēja šādi studenti:

  • par tēmu “CO2 kā resursa izmantošana. Sabiedrības izpratnes un gatavības maksāt novērtējums” aizstāvēja Liāna Vetrinska;
  • par tēmu “Industriālā simbioze. CO2 noglabāšana produktos” aizstāvēja Gustavs Vīksne;
  • par tēmu “Metāllūžņu zaļa transformācija. Metāla kausēšanas metodes optimizācija” aizstāvēja Elīna Mihailova.

2022. gada 6. jūnijā savu bakalaura darbu par tēmu “SEG ietaupījuma aprēķini kā būtisks solis, lai pārietu no elektroenerģijas ražošanas uz biometānu. Gadījuma izpēte: Agro Iecava Biogāzes stacija.” aizstāvēja Angelica Araceli Sanchez Valdespino.

2022. gada 22. aprīlī tika publicēts zinātnisks raksts “Barriers and Driving Factors for Sustainable Development of CO2 Valorisation” žurnālā Sustainability. Autori: Viktorija Terjaņika un Jeļena Pubule.

Skaties rakstu šeit: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5054/htm

2021. gada 6. septembrī saistībā ar projekta tēmu Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā tika iesniegts projekta pieteikums ar nosaukumu “Oglekļa audzēšanas risinājumu izstrāde un analīze (CarbonFarm)”, lzp-2021/1-0214. Projekta pieteikums netika apstiprināts finansēšanai

2021. gada 20. jūnijā tika publicēts zinātnisks raksts par tēmu “Analysis of CO2Valorisation Options for Regional Development” žurnālā Environmental and Climate Technologies. Autori ir Viktorija Terjaņika, Jūlija Gušča, Jeļena Pubule, un Dagnija Blumberga.

Raksts ir pieejams šeit: https://www.sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2021-0017

2021. gada 4. jūnijā savu maģistra darbu ar tēmu “CO2 izmantošanas iespēju analīze reģionālajai attīstībai Latvijā” aizstāvēja Viktorija Terjaņika, iegūstot maģistra grādu Vides zinātnē.

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

  1. Viksne, G., Vamza, I., Terjanika, V., Bezrucko, T., Pubule, J., Blumberga, D. CO2 Storage in Logging Residue Products with Analysis of Energy Production Scenarios (2022) Environmental and Climate Technologies, vol.26, no.1, pp.1158-1168. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0087
  2. Bumbiere, K., Diaz Sanchez, F.A., Pubule, J., Blumberga, D. Development and Assessment of Carbon Farming Solutions (2022) Environmental and Climate Technologies, 26 (1), pp. 898-916. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0068
  3. Terjanika, V., Vetrinska, L., Pubule, J. CO2 as Resource. Society’s Willingness to Pay Analysis (2022) Environmental and Climate Technologies, 16 (1), pp. 806 – 821. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0061 (Publicēts: 2022.09.25.)
  4. Gancone, A., Viznere, R., Kaleja, D., Pubule, J., Blumberga, D. Towards Climate Neutrality via Sustainable Agriculture in Soil Management (2022) Environmental and Climate Technologies, 16 (1), pp. 535 – 547. https://doi.org/10.2478/rtuect-2022-0041 (Publicēts: 2022.08.08.)
  5. Terjanika V., Pubule J. Barriers and Driving Factors for Sustainable Development of CO2 Valorisation (2022) Sustainability, 14 (9), 5054. https://doi.org/10.3390/su14095054 (Publicēts: 2022.04.22.)
  6. Terjanika V., Blumberga D., Pubule J. Regional Development Scenarios and Model Boundaries for CCU in Energy Sector in Latvia (2021) 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2021 – Proceedings. DOI: 10.1109/RTUCON53541.2021.9711727 (Publicēts: 2022.01.01.)
  7. Terjanika, V., Gusca, J., Pubule, J., Blumberga, D. Analysis of CO2Valorisation Options for Regional Development (2021) Environmental and Climate Technologies, 25 (1), pp. 243-253. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0017 (Publicēts: 2021.06.20.)

DALĪBA KONFERENCĒS

2022