LATVIEŠU | ENGLISH

LowTEMP 2.0

Apmācība par zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi Baltijas jūras reģionā

LowTEMP 2.0. ir pamatprojekta “LowTEMP – Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” pagarinājuma posms, kura mērķis ir samazināt enerģijas atlikumus un siltumnīcefekta gāzu emisijas Baltijas jūras reģionā (BJR), uzlabojot centralizētās siltumapgādes (CSA) piegādes energoefektivitāti. CSA ir ļoti izplatīta reģionos, bet tajā pašā laikā esošās sistēmas neatbilst paaugstinātajiem energoefektivitātes standartiem un bieži ir tehniski novecojušas. Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde (angļu val. LTDH) piedāvā risinājumu optimālai un ilgtspējīgai CSA piegādei, it īpaši, ja tiek uzstādītas jaunas sistēmas un tīkli. Tas ļauj integrēt atjaunojamo enerģiju un siltuma pārpalikumus. Pamatprojekta ietvaros spēju veidošana ir viens no darba mērķiem, un tiek izstrādāta apmācības programma LTDH ieviešanai, “LowTEMP apmācību pakete”. Pamatprojekta ietvaros spēju veidošana ir viens no darba mērķiem, un tiek izstrādāta apmācības programma “LowTEMP apmācību pakete” LTDH ieviešanai.

Tas tiks pārbaudīts, un partneri tiks apmācīti par treneriem. Pamatprojekta beigās tas būs pieejams projekta vietnē lejupielādei.

Milzīgas vajadzības dēļ un pieprasījums pēc zināšanām mērķa grupas vidū, projekta partneri nolēma, ka pagarinājuma posma projektā “LowTEMP 2.0” ir nepieciešams palielināt apmācības programmas izturību un apguvi. Šeit partneri pielāgos apmācību paketi valsts pamatnosacījumiem un uzsāks tulkojumu valsts valodās. Pēc tam viņi savās valstīs īstenos trīs līdz piecus apmācības seminārus ar mērķa grupām, t.i., pašvaldību un reģionālajiem pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par CSA jautājumiem, CSA piegādātājiem un enerģētikas uzņēmumiem, enerģētikas aģentūrām, plānotājiem un inženieriem. Daudzi mērķa grupas pārstāvji pievienojās LowTEMP 2.0 kā asociētie partneri, apņēmās piedalīties LowTEMP 2.0 apmācības semināros un nosauca arī savas īpašās interešu jomas.

Papildus apmācības programmas izplatīšanai LowTEMP 2.0 atbalsta projekta rezultātu noturību un tālejošu satura izplatīšanu, izstrādājot e-apmācības programmu. Šie bezmaksas tiešsaistes kursi atbilst mūsdienu izglītojamo prasībām, kuri dod priekšroku interaktīvam saturam un attālinātiem kursiem, kas piedāvā iespēju piedalīties izglītības programmās, neizejot no darba vietas. Lai padarītu zināmus apmācības seminārus un e-apmācības programmu LowTEMP 2.0, projekta partneri, apmeklējot tematiski saistītus pasākumus un izmantojot sociālos medijus, veicinās un reklamēs LowTEMP 2.0 piedāvājumus attiecīgajām ieinteresētajām personām.

LowTEMP 2.0 rezultātā tiks ievērojami uzlabotas zināšanas un kompetence par ilgtspējīgām siltumapgādes sistēmām un LTDH ar projekta mērķa grupām. Šis zināšanu pieaugums ir nepieciešams, lai dotu viņiem iespēju uzlabot esošās siltumapgādes sistēmas vai plānot jaunus LTDH tīklus, kur abi ir priekšnosacījums, lai siltumapgādi BJR padarītu energoefektīvāku un klimatam draudzīgāku.

PROJEKTU FINANSĒ:

INTERREG Baltic Sea Region

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2020. gada 1. oktobris – 2021. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

64 928,90 EUR (RTU)

683 355,50 EUR (Kopā)

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Francesco Romagnoli

PUBLICĒTS:

01.10.2020.