Zinātniskie raksti projektā “Miglas aparāts”

Projektā “Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)” pēdējā atskaites posmā ir izstrādātas divas zinātniskas publikācijas par eksperimentu kopas rezultātiem, kas iesniegtas publicēšanai starptautiskos žurnālos, kas indeksēti Web of Science un SCOPUS datubāzēs.

  • Link Between Multivariables of Heat and Mass Transfer in a Scrubber. Case Study: Fog Unit (Daudzfaktoru saiknes starp mainīgajiem, kas raksturo siltuma un masas apmaiņu skruberī. Gadījuma izpēte: Miglas aparāts)
    • Raksta kopsavilkums – Viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma avotiem ir degšanas procesi. Pētījumā izmantota jauna, inovatīva dūmgāzu attīrīšanas tehnoloģija – miglas aparāts. Tā mērķis ir attīrīt dūmgāzes, kas radītas mājsaimniecībās. Eiropas Savienībā, ieskaitot Latviju, sākot ar 2020. gadu stājas spēkā direktīva, kas nosaka emisiju un efektivitātes robežlielumus degšanas iekārtām mājsaimniecībās. Šī pētījuma galvenais mērķis bija noteikt, kuri darbības parametri visvairāk ietekmē miglas aparāta jaudu (QMA). Statistiskā eksperimentālo datu apstrāde sniedza iespēju iegūt regresijas vienādojumus, kas apraksta QMA, ūdens temperatūru miglas aparāta izejā (tw2) un gāzu temperatūru pēc miglas aparāta (tg2). Šie lielumi raksturo miglas aparāta efektivitāti.
  • Small Scale Pellet Boiler Gas Treatment in Fog Unit (Mazas jaudas granulu katla dūmgāzu attīrīšana, izmantojot miglas aparātu)
    • Raksta kopsavilkums – Pētījuma mērķis ir eksperimentāli noteikt miglas aparāta darbību raksturojošos parametrus un to ietekmi uz cieto daļiņu (ang. particulate matter – PM) uztveršanu. Eksperimentu veikšanai izveidota laboratorijas iekārta – miglas aparāts. Tas ir piemērots lietošanai pēc granulu katliem ar nominālo jaudu no 10 līdz 30 kW. Rakstā aplūkota parametru ietekme uz būtiskām indikatoru izmaiņām, kas ir svarīgas PM uztveršanā: iesmidzinātā ūdens un dūmgāzu saskares virsmu; pilienu un gāzu kontakta laiku iekārtā; pilienu uzturēšanās laiku iekārtā. Pētījuma ietvaros iegūts regresijas vienādojums, kas raksturo PM uztveršanas efektivitāti tiešā kontakta ceļā miglas aparātā. Novērojama augsta eksperimentālo un aprēķināto datu korelācija (koriģētais determinācijas koeficients (R2) ir 85,32%).

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

  

Uzraksti komentāru