Studiju programmas «VIDES INŽENIERIJA» akreditētas uz sešiem gadiem

Sekmīgi akreditācijas process ir noslēdzies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes (EVIF) īstenotajam studiju virzienam «Vides aizsardzība», un studiju programma «Vides inženierija» visu trīs līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora – ir ieguvusi akreditāciju līdz 2028. gada 31. martam. 

Starptautiska ekspertu grupa akadēmiskās maģistra un doktora studiju programmas novērtēja kā izcilas, savukārt akadēmisko bakalaura studiju programmu – kā labu. Tas apliecina šo programmu konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā, jo ārvalstu interesentiem tās tiek piedāvātas arī studijām angļu valodā.

«Vides inženierijas» visus trīs līmeņus EVIF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts izstrādāja, licencēja un aprobēja Eiropas Sociālā fonda projektā «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana».

Šīs programmas ir veidotas, piemērojoties mūsdienu realitātei. Pirms tam vides zinātnes programmas bija orientētas uz enerģētiku, taču, attīstoties izpratnei par vidi, kļuva skaidrs, ka vides inženierzinātnes jēdziens ir plašāks – tā ir zinātne par dabas resursu izmantošanu enerģijas ražošanā, par dabas resursu piesārņojuma cēloņiem, par zemes resursu izmantošanu.

Programmās studenti iegūst uz zinātni orientētu izglītību. Studiju procesā tiek attīstītas dažādas iemaņas, piemēram, studentu sadarbība un komandas darbs, radošums, spēja risināt dažādas ar vidi un enerģētiku saistītas problēmas, kā arī tiek attīstīta studentu individualitāte un jau agrīnos studiju gados – zināšanu integrēšana nozares problēmu risinājumos. Taču svarīgākais – mācībspēki cenšas studentiem iemācīt spēju radīt inovācijas.

Lai arī kuru no «Vides inženierijas» studiju programmas līmeņiem studenti pabeigtu, viņi būs ieguvuši mūsdienās tik ļoti vajadzīgās zināšanas par to, kā, izmantojot inženierzinātņu piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus, saudzēt dabu un taupīgi izmantot tās resursus.

Informācija par studiju programmām «Vides inženierija»

Uzņemšana «Vides inženierijā»

Studiju programmas «Vides inženierija» izstrādātas, licencētas, aprobētas un novērtētas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.2.1.0/18/A/013 «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana».

Uzraksti komentāru