RTU VASSI sadarbībā ar Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministriju Polijā dalās pieredzē par vides izglītības projektiem

Šī gada 16. septembrī Vroclavā, Polijā, notika starptautiska konference “Together Towards a Green Future – the EEA Grants and Norway Grants for Green Education” (“Kopā pretī zaļākai nākotnei – Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas Granti vides izglītībai”), kurā piedalījās un ar Latvijas pieredzi šajā jautājumā dalījās Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (RTU VASSI) asociētā profesore Jūlija Gušča. Konferencē piedalījās pārstāvji no četrām dalībvalstīm – Polijas, Latvijas, Īslandes un Lietuvas. Dalībniekiem no Polijas bija galvenais uzdevums – paveikto projektu atskaite, bet Latvijas, Lietuvas un Īslandes pārstāvji uzstājās kā jaunu projektu iedvesmotāji. Prezentācijā “Environmental education in Latvia: expanding the boundaries” (“Vides izglītība Latvijā: paplašinām robežas”) Latvijas pārstāve dalījās pieredzē par pēdējos gados Latvijā realizētām aktivitātēm vides izglītības sektorā, īpašu uzmanību veltot augstākās izglītības līmenim.

RTU VASSI aktivitātes Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) grantu projektos sākās jau 2009. gadā, kad ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu tika īstenots pirmais projekts “Sistēmiskas domāšanas instrumentu integrēšana vides politikā”. Projekta mērķis bija izveidot ilgtspējīgas politikas plānošanas, analīzes un ieviešanas metodiku vides politikas integrācijai visu nozaru un starpnozaru politikās un paaugstināt vides politikas veidotāju un valsts un pašvaldību institūciju darbinieku kapacitāti politikas veidošanā un ieviešanā. Projekta ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, profesores Andras Blumbergas vadībā, sadarbojoties ar Bergenas Universitātes Sistēmdinamikas grupu, izstrādāja jaunu studiju kursu “Vides zinātne” bakalaura studiju programmai “Teritoriālā plānošana un sistēmiskā izpratne” (5 kredītpunkti) un kā papildinājums kursam – trīs grāmatas (zinātniskā monogrāfija “Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem” latviešu un angļu valodās un praktiskie darbi sistēmdinamikā).

Projekta laikā uzsāktā sadarbība turpinās arī šogad, īstenojot divus EEZ granta projektus. Projekta “Bioekonomikas modeļa izstrāde bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaiņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS)” ietvaros tiks izstrādāts sistēmdinamikas modelis bioekonomikas attīstības scenārijiem, analizējot dažādus politikas un atbalsta instrumentus, un to ietekmi uz klimata pārmaiņām. Semināru laikā tiks informētas un izglītotas projekta mērķa grupas, kas praktiski ar savu darbību varēs ieviest izmaiņas esošajā situācijā dažādos valsts pārvaldes, sabiedrības un komercdarbības līmeņos, veicinot videi draudzīgu principu ievērošanu.

Savukārt projekta “Apmācību kursa un studiju programmas “Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti” moduļa izstrāde” ietvaros tiek radīta inovatīva apmācības sistēma par klimata pārmaiņu samazināšanas un adaptācijas socioekonomiskajiem aspektiem, balstoties uz biotautsaimniecības (bioeknomikas) attīstības analīzi. Tiks izstrādāts un organizēts apmācības kurss kā inženiertehniskās izglītības studiju programmas modulis, lai paaugstinātu izpratni un novadītu zināšanas līdz speciālistu apziņai par klimata pārmaiņu prognozēšanas analīzes modeļiem, par to izmantošanas iespējām, par valsts attīstību no bioekonomikas sektora raksturojuma aspekta. Apmācību kursa aprobācijā piedalīsies RTU studiju programmu “Vides zinātne” studenti, nozares speciālisti un profesionālās vidējās izglītības iestādes studenti.

 

Uzraksti komentāru