Veiksmīgi turpinās ERAF projekta “Dabisks termoiepakojums” 1. kārtas realizācija

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts jūlijā uzsāka ERAF līdzfinansēta projekta “Dabisks termoiepakojums” 1. kārtas realizāciju, kas noslēgsies 2018. gada janvārī. Projekts tiek realizēts programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt dabiska termoiepakojuma tehnoloģiju un produktu, kas nodrošinās uzglabājamo produktu kvalitāti, ir videi un cilvēka veselībai nekaitīgs ekoprodukts, kas dzīves cikla beigās dabiski sadalīsies, turklāt ražošanai tiks izmantota izejviela, kas ir atlikumprodukts no cita produkta ražošanas un pārsvarā netiek izmantots (ekstraģēts skuju koku zalenis). Izstrādātā ražošanas tehnoloģija paredz izejvielu bezatlikumu izmantošanu, tādēļ paralēli var ražot citus produktus ar augstu pievienoto vērtību (piemēram, skuju ekstraktu), tādejādi gūstot maksimāli lielu ekonomisko labumu un ilgtspējīgi izmantojot vietējos bioresursus.

Pirmajā kārtā tiek veikta no mežizstrādes atlikumiem izgatavota termoiepakojuma tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) un, piesaistot speciālistus komercializācijas un inovāciju pārneses jautājumos, izstrādāta komercializācijas stratēģija (KS). Tehniski ekonomiskā priekšizpētes ietvaros tiks objektīvi un racionāli apzinātas projekta priekšrocības, trūkumi, iespējas un draudi, lai vispārīgi izvērtētu projekta izdošanās izredzes. TEP laikā tiks izveidots tehnoloģijas apraksts un tās izmantošana, izvērtēts potenciālais noieta tirgus, izstrādāts tehnoloģijas ekonomiskais pamatojums kā arī sniegta cita būtiska informācija. Komercializācijas stratēģijas izstrādes ietvaros tiks izstrādāts konkrēts komercializācijas pasākumu plāns ar konkrētiem plānotajiem pasākumiem un konkrētiem īstenošanas laikiem (izstrādāts laika grafiks), atrunājot iesaistītās personas un viņu kompetenci un pienākumus konkrēto komercializācijas pasākumu īstenošanā, kā arī izstrādāts detalizēts projekta finansēšanas plāns. Paralēli šo divu dokumentu izstrādei, tiek turpināti eksperimenti laboratorijas apstākļos, lai atrastu efektīvāko tehnoloģiju un recepti labāko termoiepakojuma mehānisko un fizikālo īpašību sasniegšanai.

Veiksmīga atzinuma gadījumā no projekta uzraudzītāja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras puses, pēc 1. kārtas tiks uzsākta projekta “Dabisks termoiepakojums” 2. kārtas realizācija, kas ilgs 2,5 gadus. Otrajā kārtā plānots turpināt veikt eksperimentus, izgatavot laboratorijas stendu, tehnoloģijas un produkta prototipu, izvērtēt produkta un tā ražošanas tehnoloģijas vides, klimata un cilvēku veselību ietekmējošos faktorus, veikt tehnoloģijas pārneses pasākumus un nostiprināt īpašumtiesības.

Uzraksti komentāru