Apstiprināta projekta “Dabisks termoiepakojums” 2. kārtas realizācija

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 2017. gada jūlijā uzsāka ERAF līdzfinansēta projekta “Dabisks termoiepakojums” 1. kārtas realizāciju, kas noslēdzās 2018. gada janvārī. Saņemts pozitīvs apstiprinājums no projekta pārvaldītājiem Latvijas investīciju un attīstības aģentūras par finansējuma piešķiršanu projekta 2. kārtas realizācijai 2.5 gadu garumā līdz 2020. gada augustam.

Projekts tiek realizēts ar mērķi izstrādāt dabiska termoiepakojuma tehnoloģiju un produktu, kas nodrošinās uzglabājamo produktu kvalitāti, ir videi un cilvēka veselībai nekaitīgs ekoprodukts, kas dzīves cikla beigās dabiski sadalīsies, turklāt ražošanai tiks izmantota izejviela, kas ir atlikumprodukts no cita produkta ražošanas un pārsvarā netiek izmantots (ekstraģēts skuju koku zalenis). Izstrādātā ražošanas tehnoloģija paredz izejvielu bezatlikumu izmantošanu, tādēļ paralēli var ražot citus produktus ar augstu pievienoto vērtību (piemēram, skuju ekstraktu), tādejādi gūstot maksimāli lielu ekonomisko labumu un ilgtspējīgi izmantojot vietējos bioresursus.

Pirmajā kārtā tiek veikta no mežizstrādes atlikumiem izgatavota termoiepakojuma tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģija. Iegūtie priekšizpētes rezultāti pierādīja, ka izgudrotajai tehnoloģijai un produktam ir komercializācijas potenciāls. Apzinot iespējamos tehnoloģijas licences potenciālos pircējus no dažādām interesentu grupām, interesi par šīs tehnoloģijas iegādi izrādīja vairāki ražošanas uzņēmumi. Tas pamato, ka šo tehnoloģiju ir nepieciešams attīstīt tālāk līdz TRL6 līmenim, lai būtu iespējams to licencēt.

Projekta realizācijas 2. posmā visā periodā tiks veikta ar termoiepakojuma ražošanas tehnoloģijas izstrādi un pilnveidošanu, un komercializāciju saistītas aktivitātes: eksperimentu plānošana, veikšana un analīze laboratorijas apstākļos, laboratorijas stenda izveide, tehnoloģijas un produkta prototipa izveide, produkta un tā ražošanas tehnoloģijas vides, klimata un cilvēku veselību ietekmējošo faktoru izvērtēšana, uzlabojumu veikšana tehnoloģijai, tehnoloģijas pārneses pasākumu izstrāde, tai skaitā ekonomiskā pamatojuma aktualizēšana atbilstoši izstrādātajam tehniskajam risinājumam un licences līguma noslēgšana.

Projekts tiek realizēts programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Uzraksti komentāru