LATVIEŠU | ENGLISH

Komanda

Energoefektivitāte, tīrāka ražošana, atjaunojamie energoresursi, klimata tehnoloģijas.

DAGNIJA BLUMBERGA

Dr.habil.sc.ing., profesore,
institūta direktore

Siltuma un masas apmaiņas procesi un iekārtas, enerģijas ražošanas un pārveides ekoloģiskie aspekti.

IVARS VEIDENBERGS

Dr.habil.sc.ing.,
emeritēts profesors

Energosistēmu analīze, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, ekodizains.

GATIS BAŽBAUERS

Dr.sc.ing.,
profesors

Sistēmdinamika, ēku energoefektivitāte.

ANDRA BLUMBERGA

Dr.sc.ing.,
profesore

Energoplānošana, klimata pārmaiņu aspekti, SEG emisijas.

MARIKA ROŠĀ

Dr.sc.ing.,
profesore

Enerģētika, energoefektivitātes pakalpojumi (ESCO).

CLAUDIO ROCHAS

Dr.sc.ing.,
profesors

Zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas, dzīves cikla analīze.

JŪLIJA GUŠČA

Dr.sc.ing., profesore,
katedras vadītāja

Bioenerģija, pilsētas izturētspēja.

FRANCESCO ROMAGNOLI

Dr.sc.ing., profesors,
vadošais pētnieks

Ietekmes uz vidi novērtējums, atkritumu apsaimniekošana.

JEĻENA PUBULE

Dr.sc.ing., profesore,
vadošā pētniece

Siltuma sistēmas, koģenerācija, gazifikācija, dūmgāzu kondensatori, biokurināmo ražošana.

EDGARS VĪGANTS

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Vides pārvaldība.

SARMA VALTERE

Dr.chem.,
vadošā pētniece

Vides ķīmija un zinātniskā komunikācija.

KĀRLIS VALTERS

Dr.chem., vadošais pētnieks,
docents

Energoefektivitāte ēkās un rūpniecībā.

AGRIS KAMENDERS

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Saules enerģija, ilgtspējīga attīstība, energoefektivitāte.

DZINTARS JAUNZEMS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
docents

Ēku energoefektivitāte, datu analīze.

GATIS ŽOGLA

Dr.sc.ing.,
docents

Ilgtspējīgs transports, klimata tehnoloģijas.

AIGA BARISA

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Bioenerģijas pārveidošana, gazifikācija.

VLADIMIRS KIRSANOVS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
laboratoriju vadītājs, docents

Industriālā simbioze, energoefektivitāte rūpniecībā.

ANNA KUBULE

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Tīrāka ražošana, materiāli no atkritumiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG).

DACE LAUKA

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece, lektore

Inovatīva un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana, siltumizolācijas materiāli.

INDRA MUIŽNIECE

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece, docente

Vides aizsardzība, vides projekti.

SILVIJA NORA KALNIŅŠ

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Koģenerācija, biomasas energoresursi.

ĢIRTS VĪGANTS

Dr.sc.ing.,
pētnieks

Biomimikrija, ēku energoefektivitāte.

RUTA VANAGA

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece

Ietekmes uz vidi novērtējums.

LĪGA LIEPLAPA

Dr.sc.ing.,
pētniece

Enerģētika, degšanas procesi.

VERA SUZDAĻENKO

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece

Centralizētā siltumapgāde, koģenerācija.

VALDIS VĪTOLIŅŠ

Dr.sc.ing.,
vadošais pētnieks

Enerģijas uzkrāšana, modelēšana, Saules energosistēmas.

MIĶELIS DZIKĒVIČS

Dr.sc.ing., pētnieks,
laboratoriju vadītājs

Sistēmdinamika.

ARMANDS GRĀVELSIŅŠ

M.sc.ing.,
pētnieks

Industriālā mikrobioloģija, biomasas resursi.

KRIŠS SPALVIŅŠ

M.sc.biol.,
pētnieks

Biokurināmā testēšana.

VIVITA PRIEDNIECE

M.sc.,
pētniece, lektore

Ilgtspējīga lauksaimniecības bioresursu izmantošana.

LAUMA ŽIHARE

M.sc.,
pētniece, lektore

Biotehonomika, mikroaļgu biotehnoloģijas

BAIBA IEVIŅA

M.sc.biol.,
pētniece

Sistēmu izturētspēja.

MAKSIMS FEOFILOVS

M.sc.ing.,
pētnieks

Vēsturisko ēku energoefektivitāte

EDĪTE BISENIECE

M.sc.ing.,
pētniece

Enerģētikas politika, enerģētikas mijiedarbība ar vides un klimata jautājumiem

REINIS ĀBOLTIŅŠ

Mg.,
pētnieks

Atjaunojamie energoresursi un viedās energosistēmas

IEVA PAKERE

PhD, pētniece

Konferenču un semināru organizēšana.

ALISE OZARSKA

M.sc.,
pētniece

LĪGA SNIEGA

M.geogr.,
pētniece

Projektu uzraudzība.

ANTRA KALNBAĻĶĪTE

M.sc.,
pētniece

Zinātniskais žurnāls

ZANE INDZERE

M.sc.ing.,
pētniece

Industriālā mikrobioloģija

ILZE VAMŽA

M.sc.,
pētniece

Enerģijas monitorings, ēku energoefektivitāte

JURIS ANTUŽS

M.oec., E.E.,
pētnieks

Enerģētika. Modelēšana

SIGNE ALLENA-OZOLIŅA

M.sc.,
pētniece

Bioekonomika, tīrāka ražošana

DZINTRA SLIŠĀNE

M.sc.,
pētniece

Ēku energoefektivitāte

RITVARS FREIMANIS

M.sc.ing.,
zinātniskais asistents

Studiju procesa koordinēšana

ZANE FEODOROVA

M.sc.,
pētniece

Laboratoriju kvalitātes vadības sistēma

DACE IBILE

M.sc.,
biroja administratore

TOMS MELDERIS-MELDRIŅŠ

Vecākais
administrators

TERĒZA BEZRUČKO

Vecākā
eksperte

INGA PAMOVSKA

Lietvede
.

ELĪNA EKTERMANE

Vecākā finanšu
speciāliste

Biokurināmā testēšana

LAUMA BEINAROVIČA

B.sc.,
speciāliste

Biokurināmā testēšana

JURĢIS PLANKĀJS

Bc.sc.biol.,
zinātniskais asistents

Elektronikas testēšana

VIKTORIJA TERJAŅIKA

B.sc.,
zinātniskā asistente

Degšanas procesi

ELVIS KALNIŅŠ

B.sc.,
zinātniskais asistents

ZANE GEIBA

Zinātniskā
asistente

Zinātniskais žurnāls

DARJA SLOTINA

Zinātniskā
asistente

PAULS ASARIS

Zinātniskais
asistents

Ēku energoefektivitāte

ROBERTS BĀLIŅŠ

Zinātniskais
asistents

Ēku energoefektivitāte

ZIGMĀRS ZUNDĀNS

Zinātniskais
asistents

Atjaunojamie energoresursi

BEATE ZLAUGOTNE

Zinātniskā
asistente

Energoefektivitātes potenciāla izvērtēšana,

kompleksie indeksi

KRISTIĀNA DOLGE

Zinātniskā
asistente

KETIJA BUMBIERE

Zinātniskā
asistente

Atjaunojamie energoresursi, enerģētikas politika

LAUMA BALODE

Zinātniskā
asistente