LATVIEŠU | ENGLISH

Komanda

Energoefektivitāte, tīrāka ražošana, atjaunojamie energoresursi, klimata tehnoloģijas.

DAGNIJA BLUMBERGA

Dr.habil.sc.ing., profesore,
institūta direktore

Siltuma un masas apmaiņas procesi un iekārtas, enerģijas ražošanas un pārveides ekoloģiskie aspekti.

IVARS VEIDENBERGS

Dr.habil.sc.ing.,
emeritēts profesors

Energosistēmu analīze, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, ekodizains.

GATIS BAŽBAUERS

Dr.sc.ing.,
profesors

Sistēmdinamika, ēku energoefektivitāte.

ANDRA BLUMBERGA

Dr.sc.ing.,
profesore

Energoplānošana, klimata pārmaiņu aspekti, SEG emisijas.

MARIKA ROŠĀ

Dr.sc.ing.,
profesore

Enerģētika, energoefektivitātes pakalpojumi (ESCO).

CLAUDIO ROCHAS

Dr.sc.ing.,
profesors

Zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas, dzīves cikla analīze.

JŪLIJA GUŠČA

Dr.sc.ing., asociētā profesore,
katedras vadītāja

Bioenerģija, pilsētas izturētspēja.

FRANCESCO ROMAGNOLI

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Siltuma sistēmas, koģenerācija, gazifikācija, dūmgāzu kondensatori, biokurināmo ražošana.

EDGARS VĪGANTS

Dr.sc.ing., asociētais profesors,
vadošais pētnieks

Ietekmes uz vidi novērtējums, atkritumu apsaimniekošana.

JEĻENA PUBULE

Dr.sc.ing., asociētā profesore,
vadošā pētniece

Vides pārvaldība.

SARMA VALTERE

Dr.chem.,
vadošā pētniece

Vides ķīmija un zinātniskā komunikācija.

KĀRLIS VALTERS

Dr.chem., vadošais pētnieks,
docents

Energoefektivitāte ēkās un rūpniecībā.

AGRIS KAMENDERS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
docents

Saules enerģija, ilgtspējīga attīstība, energoefektivitāte.

DZINTARS JAUNZEMS

Dr.sc.ing., vadošais pētnieks,
docents

Energoefektivitāte rūpniecībā un terciārajā sektorā, energopārvaldība.

LĪGA ŽOGLA

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
lektore

Ēku energoefektivitāte, datu analīze.

GATIS ŽOGLA

Dr.sc.ing.,
docents

Vides aizsardzība, vides projekti.

SILVIJA NORA KALNIŅŠ

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Ilgtspējīgs transports, klimata tehnoloģijas.

AIGA BARISA

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Koģenerācija, biomasas energoresursi.

ĢIRTS VĪGANTS

Dr.sc.ing.,
pētnieks

Industriālā simbioze, energoefektivitāte rūpniecībā.

ANNA KUBULE

Dr.sc.ing., vadošā pētniece,
docente

Siltumapgāde, energotehnoloģijas, energoefektivitāte.

JEĻENA ZIEMELE

Dr.sc.ing., pētniece,
lektore

Centralizētā siltumapgāde, koģenerācija.

VALDIS VĪTOLIŅŠ

Dr.sc.ing.,
vadošais pētnieks

Enerģētika, degšanas procesi.

VERA SUZDAĻENKO

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece

Viedās sistēmas, mājsaimniecības patēriņa datu analīze.

ILZE BURMISTRE

Dr.sc.ing., pētniece,
docente

Ietekmes uz vidi novērtējums.

LĪGA LIEPLAPA

Dr.sc.ing.,
pētniece

Bioenerģijas pārveidošana, gazifikācija.

VLADIMIRS KIRSANOVS

Dr.sc.ing., pētnieks,
laboratoriju vadītājs, docents

Tīrāka ražošana, materiāli no atkritumiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG).

DACE LAUKA

Dr.sc.ing.,
pētniece, lektore

Inovatīva un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana, siltumizolācijas materiāli.

INDRA MUIŽNIECE

Dr.sc.ing.,
vadošā pētniece, docente

Enerģijas uzkrāšana, modelēšana, Saules energosistēmas.

MIĶELIS DZIKĒVIČS

M.sc.ing., pētnieks,
laboratoriju vadītājs

Zivju resursu izmantošanas izpēte, ekstrakcija, biogāze.

KASPARS IVANOVS

M.sc.,
pētnieks, lektors

Industriālā mikrobioloģija, biomasas resursi.

KRIŠS SPALVIŅŠ

M.sc.biol.,
pētnieks, lektors

Biokurināmā testēšana.

VIVITA PRIEDNIECE

M.sc.,
pētniece, lektore

Ilgtspējīga lauksaimniecības bioresursu izmantošana.

LAUMA ŽIHARE

M.sc.,
pētniece, lektore

Biokurināmā testēšana.

RAIMONDA SOLOHA

M.sc.ing.,
pētniece, lektore

Sistēmdinamika.

ARMANDS GRĀVELSIŅŠ

M.sc.ing.,
pētnieks

Degšanas procesi, dūmgāzes.

VALTERS KAZULIS

M.sc.ing.,
pētnieks

Sistēmu izturētspēja.

MAKSIMS FEOFILOVS

M.sc.ing.,
pētnieks

Biomimikrija, ēku energoefektivitāte.

RUTA VANAGA

M.arch.,
pētniece

EDĪTE BISENIECE

M.sc.ing.,
pētniece

Konferenču un semināru organizēšana.

ALISE OZARSKA

M.sc.,
pētniece

LĪGA SNIEGA

M.geogr.,
pētniece

Projektu uzraudzība.

ANTRA KALNBAĻĶĪTE

M.sc.,
pētniece

Laboratoriju kvalitātes vadības sistēma.

MARTA DELLE

M.sc.,
zinātniskā asistente

Laboratoriju kvalitātes vadības sistēma.

SANITA SEREDA

M.sc.,
zinātniskā asistente

TERĒZA BEZRUČKO

Finanšu
ekonomiste

INGA PAMOVSKA

Lietvede
.

Lietvede

ANITA RUPEIKA

Lietvede
.

Zinātniskais žurnāls, konferenču organizēšana.

ZANE INDZERE

B.sc.,
zinātniskā asistente

Ēku energoefektivitāte.

RITVARS FREIMANIS

B.sc.,
zinātniskais asistents

Biokurināmā testēšana.

LAUMA BEINAROVIČA

B.sc.,
speciāliste

Degšanas procesi.

TOMS MELDERIS-MELDRIŅŠ

Speciālists
.

VIKTORIJA TERJAŅIKA

Speciāliste
.