CApacity Building in Asia for Resilience EducaTion – CABARET

 

Project partners / Projekta partneri:

From Latvia / No Latvijas: 
Riga Technical University/ Rīgas Tehniskā universitāte
From other countries / No ārvalstīm:
University of Huddersfield, Great Britain / Lielbritānija
University of Central Lancashire, Great Britain / Lielbritānija
University of Cantabria, Spain / Spānija
University of Mining and Geology, Bulgaria; / Bulgārija
University of Malta, Malta / Malta
University of Moratuwa, Sri Lanka / Šrilanka

University of Peradeniya, Sri Lanka / Šrilanka
Bandung Technical Institute, Indonesia / Indonēzija
Andalas University, Indonesia / Indonēzija
Maldives National University, Maldives / Maldīvija
De La Salle University, Philippines / Filipīnas
Ateneo de Manila University, Philippines / Filipīnas
Mandalay Technological University, Myanmar / Mjanma
University of Yangon, Myanmar / Mjanma

 

Project summary / Projekta kopsavilkums:  

Coastal threats (tsunami, storms, sea level rise and coastal erosion) adversely affect development of economic in economy both development and developed countries, what affect the most vulnerable societies. In training existing loopholes are related to lack of warning, using poor regional capture and connection systems, albeit those reflect also insufficient understanding, planning and coordination. This situation as well as growing risk globalization promotes to improve in all levels multi-risk warning system. It also takes integrated and comprehensive approach to multi-risk and early risk warnings, for which inhabitants are exposed, considering the greatest coastal threats in cross-border regions. Project aim is to improve timely multi-risk warning system and to realize disaster resilience in coastal communities. As a result existing situations detailed analysis will be carried out for early detection of multi-risks in the regional level in Indonesia, Maldives, Myanmar, Philippines and Sri Lank, expansion of regional analysis in Asia. Regional cooperation will be promoted to support early determination of multi-risks and to improve disaster resilience in coastal communities, capacity development in multi-risks early warning system activities, which aim is to promote regional cooperation and integration and support to role of higher education institutions.

 

Piekrastes draudi (cunami, vētras, jūras līmeņa celšanās un piekrastes erozija) negatīvi ietekmē ekonomikas attīstību gan attīstības, gan attīstīto valstu ekonomikā, kas visvairāk ietekmē visneaizsargātākās sabiedrības. Sagatavošanā esošās nepilnības ir saistītas ar brīdinājuma trūkumu, izmantojot nabadzīgas reģionālās uztveršanas un sakaru sistēmas, taču tās atspoguļo arī nepietiekamu izpratni, plānošanu un koordināciju. Šī situācija, kā arī pieaugošā riska globalizācija, veicinot visos līmeņos, uzlabos multi-risku brīdināšanas sistēmu. Tas arī prasa integrētu un visaptverošu pieeju multi-risku un risku agrīnajiem brīdinājumiem, kam pakļauti iedzīvotāji, ņemot vērā lielākos piekrastes apdraudējumus pārrobežu reģionos. Projekta mērķis ir uzlabot savlaicīgu multi-risku brīdinājumu sistēmu un īstenot katastrofu izturētspēju piekrastes kopienās. Rezultātā tiks veikta esošās situācijas detalizēta analīze multi-risku agrīnai noteikšanai nacionālā līmenī Indonēzijā, Maldīvu salās, Mjanmā, Filipīnās un Šrilankā, reģionālās analīzes paplašināšana Āzijā. Tiks veicināta reģionālā sadarbība, lai atbalstītu multi-risku agrīno noteikšanu un palielinātu katastrofu izturētspēju piekrastes kopienās, kapacitātes attīstība multi-risku agrīnajā brīdināšanas sistēmu attīstības aktivitātēs, kuru mērķis ir veicināt reģionālo sadarbību un integrāciju un atbalsts augstāko izglītības iestāžu lomai.

 

Project funded by / Projektu finansē: Erasmus+
Project duration / Projekta īstenošanas periods: 10.2016.-10.2019.
Project budget / Projekta finansējums: 30 615 EUR

Scientific leader of the project / Projekta zinātniskais vadītājs: Francesco Romagnoli
Link to project main homepage / Saite uz projekta galveno mājaslapu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Published / Publicēts: 20.03.2018.

 

 

Co funded cabaret

FaLang translation system by Faboba
article