Project partners / Projekta partneri:

From Latvia / No Latvijas: 
Riga Technical University/ Rīgas Tehniskā universitāte

Municipalities – Ādaži, Bauska, Jūrmala, Tukums / Pašvaldībs – Ādaži, Bauska, Jūrmala, Tukums

Ekodoma Ltd. / SIA “Ekodoma”

Building and Energy Conservation Bureau / Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs
From other countries / No ārvalstīm:
Funding for Future, The Netherlands / Nīderlande

 

Project summary / Projekta kopsavilkums:  

Project “Accelerate SUNShINE” is continuation of project “SUNShINE” or further development, to reestablish in municipalities of Latvia both public and residential buildings, to mobilize all interested parties, to carry out feasibility study, to provide financial management instruments and to solve legal and regulatory issues, using long term energy efficiency agreement and reaching 50 – 60% of savings in renovated buildings. Project aims are:

  • To prove comprehensive financial viability of renovation, using suitable project organization, partnership of municipalities and financial instruments;
  • To develop standardized procedure of procurement to public buildings of municipalities;
  • To achieve guaranteed savings at least 27 GWh, comprehensive renovating municipal and apartment buildings;
  • To develop, to educate energy efficiency service providers in ESCO;
  • To motivate and beckon inhabitants to participate in comprehensive renovation of their own apartment buildings, which allows faster to renew housing stock.

Projekts „Accelerate SUNShINE” ir projekta “SUNShINE” turpinājums jeb tālāka attīstība, lai Latvijas pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās ēkas, mobilizētu visas ieinteresētās puses, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu finanšu vadības instrumentus un risinātu tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās ēkas 50 – 60% enerģijas ietaupījumu. Projekta mērķi ir:

  • Pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projekta organizēšanu, pašvaldību partnerību un finanšu instrumentus;
  • Izstrādāt standartizētu iepirkuma procedūru pašvaldības publiskajām ēkām;
  • Panākt gada garantēto ietaupījumu vismaz 27 GWh, visaptveroši atjaunojot pašvaldību un daudzdzīvokļu ēkas;
  • Attīstīt, izglītot potenciālos energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējus ESKO;
  • Motivēt un aicināt iedzīvotājus iesaistīties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā atjaunošanā, kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.

 

Project funded by / Projektu finansē: Horizon 2020
Project duration / Projekta īstenošanas periods: 04.2017.-03.2020.
Project budget / Projekta finansējums: 198 106.25 EUR

Scientific leader of the project / Projekta zinātniskais vadītājs: Marika Rošā
Link to project main homepage / Saite uz projekta galveno mājaslapu: https://cordis.europa.eu/project/rcn/209848_en.html

Published / Publicēts: 20.03.2018.

 

 Logo Accelerate Sunshine

co funded h2020 horiz lv 1

Logo rakstam

FaLang translation system by Faboba
article