MAĢISTRANTŪRA

 

2017./2018. studiju gadā Vides zinātnes maģistrantūras programmā ir pieejamas 30 budžeta vietas.

Līdz 11. jūlijam (ieskaitot) dokumentu iesniegšana notiek Ķīpsalas ielā 6-117, bet sākot ar 12. jūliju dokumenti jāiesniedz Kaļķu ielā 1-121.

Nepieciešami dokumenti (un to kopijas) priekš iestāšanās: bakalaura diploms, diploma pielikums, pase vai ID karte, reģistrācijas maksa 30 eiro.

 

VASSI magistrs min

 

Pēdējos gados vides zinātne ir kļuvusi par nozīmīgu zinātnes nozari, kas ietekmē sabiedrības attīstību un citas zinātnes nozares. Vides piesārņojums ir radījis nopietnus draudus visai cilvēcei, tādēļ nopietni jāpievēršas vides aizsardzības jautājumiem visos līmeņos. Šobrīd Latvijā vides inženierzinātnes speciālisti ir pieprasīti visos tautsaimniecības un valsts pārvaldes līmeņos. Uzņēmumos, ministrijās un pašvaldībās nepieciešami speciālisti, kuri spēs nodrošināt videi draudzīgu saimniekošanu, kas ir Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā.

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides zinātne” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Izveidotā studiju programma ir labi apvienojama ar studentu iepriekšējo citu nozaru inženiertehnisku izglītību, jo sniedz integrētās zināšanas par dažādu nozaru un procesu ietekmes uz vidi vērtējumu un vides slodzes samazināšanu.

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vides zinātne” sniedz zināšanas un iemaņas par:

• esošo tehnoloģiju un sistēmu ilgtspējas novērtēšanu (vides, ekonomiskie, sociālie aspekti) laboratorijās un uzņēmumos;
• jaunu vides tehnoloģiju izstrādi un optimizāciju (atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, emisiju samazinošās tehnoloģijas, u.c.);
• esošo vides pārvaldības modeļu vērtējumu un jaunu modeļu izstrādi uzņēmumu un reģionālā līmenī;
• dažādu nozaru attīstības projektiem vides vērtējuma sniegšanai un optimizācijai;
• oriģinālu zinātnisku pētījumu veikšanu, vērtēšanu, pieteikšanu un publicēšanu.

 

Studiju programmā paredzēto iemaņu un zināšanu apgūšanu nodrošina Eiropas līmeņa akadēmiskais un zinātniskais personāls (ES eksperti vides aizsardzībā, vides pārvaldībā un enerģētikā), kas savā ikdienā ir iesaistīts valsts un Eiropas līmeņa inženiertehnisko risinājumu sniegšanā, kā arī Skandināvijas un Baltijas universitāšu mācībspēki un zinātnieki.

 

Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu otrā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un padziļinātu izpratni, kas ir ne tikai spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, bet arī nodrošināt šo tehnoloģiju attīstību ar augstu pievienoto vērtību.

 

Studiju programmas uzdevumi:

1. Nodrošināt nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kā rezultātā sagatavot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram.
2. Veikt pētījumus vides sistēmu un tehnoloģiju jomā.
3. Veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju Latvijas apstākļiem, realizējot pilotprojektus.
4. Veikt pētījumus, kas būtu par pamatu vides likumdošanas pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai.
5. Realizēt inovatīvus projektus, kas vērsti uz resursu patēriņa un vides piesārņojuma samazināšanu

 

Studiju programmas absolventi:

• izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī sakarību starp elementiem un spēj veidot jaunas sistēmas;
• spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;
• spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;
• izprot un spēj uzlabot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikācijas shēmas un ekomarķēšanas shēmas, u.c.
• spēj piedalīties un vadīt zinātniskās izpētes projektus un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;
• spēj lietot un izstrādāt datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.

 

Noslēguma darba gala vērtējumu veido: 

1. noslēguma darbu vērtēšanas komisijas locekļu individuālais vērtējums par darba saturu, aktualitāti un darba prezentēšanu;
2. noslēguma darba recenzenta vērtējums.
Noslēguma darba gala atzīmes aprēķina algoritms ir šāds:
A = 0,6 x (sum Ai/i) + 0,4 x Ar,
kur
A – noslēguma darba gala vērtējums ballēs;
Ai – noslēguma darbu vērtēšanas komisijas locekļu individuālais vērtējums ballēs;
i – komisijas locekļu skaits;
Ar – noslēguma darba recenzenta vērtējums ballēs.


Darbs netiek vērtēts, ja:

1. darba iesniegšanas termiņš nokavēts bez attaisnojošiem iemesliem;
2. students neierodas uz aizstāvēšanu laikā bez attaisnojošiem iemesliem;
3. ir konstatēta studenta neētiska rīcība vai necienīga uzvedība darba izstrādes un darba aizstāvēšanas laikā;
4. ja recenzents novērtē darbu negatīvi (zemāk par 5 ballēm), tad institūta direktore nodod darbu papildu recenzēšanai citam attiecīgās nozares speciālistam.

 

Absolventi var strādāt par vides un enerģētikas vadošajiem speciālistiem, projektu vadītājiem inženierkompānijās, pašvaldībās, ministrijās, vides kvalitātes pārraudzības iestādēs, kā arī par pētniekiem zinātniskajos institūtos, u.c.

 

FaLang translation system by Faboba
article