Doktora studijas

 

Pēdējos gados vides zinātne ir kļuvusi par nozīmīgu zinātnes nozari, kas ietekmē sabiedrības attīstību un citas zinātnes nozares. Vides piesārņojums ir radījis nopietnus draudus visai cilvēcei, tādēļ nopietni jāpievēršas vides aizsardzības jautājumiem visos līmeņos. Šobrīd Latvijā vides inženierzinātnes speciālisti ir pieprasīti visos tautsaimniecības un valsts pārvaldes līmeņos. Uzņēmumos, ministrijās un pašvaldībās nepieciešami speciālisti, kuri spēs nodrošināt videi draudzīgu saimniekošanu, kura ir Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā.


Vides inženierzinātnes dod vispilnvērtīgāko atbildi, kā mazināt cilvēka ietekmi uz vidi, jo rosina domāt un analizēt vides un klimata izmaiņu cēloņus. Šī ideja ielikta arī vides inženierzinātņu studiju programmas pamatos. Vides inženierzinātņu studiju programma ir veidota tā, lai Latvijā būtu tehnoloģiski domājoši speciālisti, kas ne tikai rūpējas par ilgtspējīgu attīstību, bet spēj izvērtēt un palīdzēt tautsaimniecībai to mazināt, kā arī prognozēt tautsaimniecības attīstību, iekļaujoties Eiropas likumdošanas un starptautisko vienošanos rāmjos.


RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta īstenotā studiju programma “Vides zinātne” nodrošina akadēmiskās izglītības iegūšanu visos trīs līmeņos.

 

Doktora studiju programmas mērķis ir īstenot augstākā līmeņa akadēmiskās studijas, kas nodrošina plaša profila augstas kvalifikācijas vides zinātnes speciālistu sagatavošanu ar integrētu akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu, izpratni zinātniskā, ražošanas un pedagoģiskā darba veikšanai un ir izstrādājuši promocijas darbu un ieguvuši inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnēs.


Doktora studiju laikā doktoranti padziļina zināšanas par mūsdienu vides problēmām, to risinājumiem, iegūst padziļinātas zināšanas par vides tehnoloģijām un iekārtām, iegūst zināšanas un prasmes patstāvīga zinātniski – pētnieciskā darba veikšanai, pilnveido pedagoģiskā darba iemaņas.

 

Doktora studiju programmas uzdevumi paredz:

• veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbu par izvēlēto tēmu,
• lekcijās, praktiskajās un laboratorijas nodarbībās, kā arī patstāvīgajās studijās, izmantojot fundamentālās un lietišķās zinātnes sasniegumus, iegūt padziļinātas teorētiskās zināšanas,
• iegūt prasmi, izmantojot mūsdienīgas pētījumu metodes, veikt kvalitatīvus zinātniskus pētījumus un sniegt konsultācijas klimata tehnoloģijās, kā arī energoapgādes sistēmās,
• iegūt prasmi vadīt un attīstīt ilgtspējīgas attīstības procesus rūpniecības un enerģētikas sektora vai institūciju līmenī,
• sekmēt zinātnisko pētījumu ieviešanu ražošanā un vides pārvaldības sistēmās,
• pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas.

 

Studiju rezultāti:

• Spēja un zināšanas analizēt un novērtēt esošās tehnoloģijas un procesus un uzlabot tos;
• Spēja un zināšanas izstrādāt un aprobēt jaunas tehnoloģijas un procesus;
• Spēja un zināšanas vadīt zinātniskos pētījumus;
• Spēja un zināšanas strādāt pedagoģisko darbu;
• Spēja un zināšanas vadīt tehnoloģiskos procesus un vadīt inženierus un citu personālu rūpnieciskajos un enerģētikas uzņēmumos.

 

Programmas apguvi noslēdz promocijas darba (disertācijas) aizstāvēšana promocijas padomē.

 

Promocijas darba izstrādes gaita tiek kontrolēta divos līmeņos:

• regulāri tiekoties ar promocijas darba vadītāju;
• ne retāk kā reizi mācību gadā, atskaitoties VASSI sēdē.

 

Pirms promocijas darba iesniegšanas promocijas padomē, pretendentam ir jāapgūst Studiju programmā paredzētie priekšmeti un jānokārto 3-5 eksāmeni un ieskaites atbilstoši studiju plānam 42 KP apjomā:

a) eksāmens obligātajā priekšmetā "Mūsdienu vides problēmas. Risinājumi. Modelēšana" - 15KP
b) eksāmens izvēles priekšmetā (no B vai D daļas) svešvalodā - 6KP
c) eksāmens ierobežotās izvēles specializējošis priekšmetos - 15KP
d) ieskaites vai eksāmens brīvās izvēles priekšmetos - 6KP

 

Visi doktorantūras eksāmeni tiek kārtoti rakstiski. Pēc eksaminācijas komisijas locekļu vairākuma pieprasījuma doktorantam rakstiskais teksts eksāmena laikā ir jāpaskaidro mutvārdos. Eksāmena rezultātus noformē ar protokolu, kas sastādīts divos eksemplāros.

 

Vides un enerģētikas vadošie eksperti inženierkompānijās, pašvaldībās, ministrijās, vides kvalitātes pārraudzības iestādēs, vadošie pētnieki zinātniskos institūtos, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, lēmumpieņēmēji, zinātnisko sasniegumu vērtētāji, starptautisko organizāciju eksperti, u.c.

FaLang translation system by Faboba
article