Bakalaura akadēmiskās studijas

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides zinātne” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Uzņēmumos, ministrijās un pašvaldībās nepieciešami vides zinātnes speciālisti, kuri spēs nodrošināt videi draudzīgu saimniekošanu, kura ir Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā.


Studiju programmā paredzēto iemaņu un zināšanu apgūšanu nodrošina Eiropas līmeņa akadēmiskais un zinātniskais personāls (ES eksperti vides aizsardzībā, vides pārvaldībā un enerģētikā), kas savā ikdienā ir iesaistīts valsts un Eiropas līmeņa inženiertehnisko risinājumu sniegšanā.


Bakalaura studiju programmā iekļautie priekšmeti iedalīti šādos blokos:

• fundamentālo (obligāto) priekšmetu bloks (matemātika, fizika, ķīmija, materiālzinātne, mehānika, u.c.) sniedz izpratni par inženiertehnisku procesu būtību, to uzbūvi un elementiem, kā arī sakarībām);
• specializējošo priekšmetu bloks (Izejvielas un resursi, Klimata tehnoloģiju teorētiskie pamati, Ekoloģisko pētījumu pamati, Vides aizsardzības un atkārtotas pārstrādes procesi, u.c.) sniedz zināšanas par vides inženierzinātniskiem procesiem dabā un sabiedrībā, sniedz zināšanas par tehnoloģisku sistēmu novērtēšanas metodēm, optimizācijas iespējām, māca izprast tautsaimniecības attīstību, ievērojot vides aizsardzības jautājumus un iekļaujoties Eiropas likumdošanas un starptautisko vienošanos rāmjos, izprast ilgtspējīgas attīstības principus, zinātnisko pētījumu izstrādes principus, u.c.


Studiju programmas realizācijā lietotā multisektoriāla pieeja ļauj studentiem teorētiskās nodarbību daļās gūtās zināšanas praktiski pielietot konkrēto uzņēmumu/institūciju aktuālo problēmu analīzei un risināšanai, kas maksimāli ļauj studentiem integrēties reālajā darba vide. Programmas realizācija ir vērsta uz inovatīvu, piesārņojuma novēršanas tehnoloģiju lietojumu ilgtspējīgai tautsaimniecības nozaru attīstībai.


Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu pirmā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un izpratni, kas ir spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā.


Studiju programmas uzdevumi:

1. Nodrošināt nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kā rezultātā sagatavot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram.
2. Veikt pētījumus vides sistēmu un tehnoloģiju jomā.
3. Veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju Latvijas apstākļiem, realizējot pilotprojektus.
4. Veikt pētījumus, kas būtu par pamatu vides likumdošanas pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai.
5. Realizēt inovatīvus projektus, kas vērsti uz resursu patēriņa un vides piesārņojuma samazināšanu.


Studiju programmas absolventi:

• izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī un sakarību starp elementiem;
• spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;
• spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;
• izprot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikāciju un ekomarķēšanu, u.c.
• spēj piedalīties zinātniskās izpētes projektos un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;
• spēj lietot datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.

 

Noslēguma darba gala vērtējumu veido:

1. noslēguma darbu vērtēšanas komisijas locekļu individuālais vērtējums par darba saturu, aktualitāti un darba prezentēšanu;
2. noslēguma darba recenzenta vērtējums.
Noslēguma darba gala atzīmes aprēķina algoritms ir šāds:
A = 0,6 x (sum Ai/i) + 0,4 x Ar,
kur
A – noslēguma darba gala vērtējums ballēs;
Ai – noslēguma darbu vērtēšanas komisijas locekļu individuālais vērtējums ballēs;
i – komisijas locekļu skaits;
Ar – noslēguma darba recenzenta vērtējums ballēs.

 

Darbs netiek vērtēts, ja:

1. darba iesniegšanas termiņš nokavēts bez attaisnojošiem iemesliem;
2. students neierodas uz aizstāvēšanu laikā bez attaisnojošiem iemesliem;
3. ir konstatēta studenta neētiska rīcība vai necienīga uzvedība darba izstrādes un darba aizstāvēšanas laikā;
4. ja recenzents novērtē darbu negatīvi (zemāk par 5 ballēm), tad institūta direktore nodod darbu papildu recenzēšanai citam attiecīgās nozares speciālistam.

FaLang translation system by Faboba
article